Međunarodna kulturna suradnja (pregled sa stanjem 31.12.2018.)Međunarodna kulturna suradnja   .pdf .xls  (pregled sa stanjem 31.12.2018.)  
 
(pregled sa stanjem 27.12.2017.)

Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju (dalje: Kulturno vijeće) razmatralo je ukupno 538 programa koliko ih je bilo prijavljeno na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. (dalje: Poziv). Predlagatelji su potraživali od Ministarstva kulture 18.375.598,74 kn. Prijavljeni su programi prema potprogramskoj djelatnosti podijeljeni kako slijedi: 5 programa iz područja arhiva, 42 programa iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 194 programa iz područja izvedbenih umjetnosti, 18 programa iz područja knjiženosti, 17 programa iz područja knjižnica, 37 programa iz područja kulturne baštine, 65 programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 24 programa iz područja međunarodnih nevladinih organizacija, 49 programa iz područja muzeja i galerija, 6 programa iz područja novih medija, 19 programa iz područja rezidencija te 62 programa iz područja vizualnih umjetnosti.

Po završetku cijelog postupka vrednovanja u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za narednu godinu uvršteno je 349 programa s proračunom od 4.276.637,00 kuna, i to 4 programa iz područja arhiva, 24 programa iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 114 programa iz područja izvedbenih umjetnosti, 14 programa iz područja knjiženosti, 13 programa iz područja knjižnica, 25 programa iz područja kulturne baštine, 35 programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 21 program iz područja međunarodnih nevladinih organizacija, 38 programa iz područja muzeja i galerija, 1 program iz područja novih medija, 18 programa iz područja rezidencija te 42 programa iz područja vizualnih umjetnosti.

Stručno mišljenje Kulturnoga vijeća o sufinanciranju programa uvjetovano je propozicijama Poziva, Poslovnikom o radu Kulturnoga vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju te temeljnim kriterijima prema Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), a u skladu sa specifičnim programskim nadležnostima Kulturnoga vijeća.

Pri ocjenjivanju programa Vijeće je dalo prednost onim programima koji su pored procijenjene javne potrebe u kulturi i kvalitete prijavljenog programa imali i detaljno razrađene sve elemente programa te objektivne i realne troškovnike.  Vijeće je posebno podupiralo one programe koje su prepoznali i podržali ugledni inozemni partneri, odnosno one koji predstavljaju kontinuitet i reciprocitet u međunarodnoj suradnji. Nisu se razmatrale prijavnice s nedostatnim podacima o sadržaju programa i troškovnika, one kojima je nedostajala propisana popratna dokumentacija, kao ni one neispravno ispunjene.

Prijedloge za programe međunarodne kulturne suradnje donijelo je Kulturno vijeće u sljedećem sastavu: Goranka Horjan, predsjednica, Vlasta Gracin, Ante Knešaurek, Petra Ljevak te Željka Turčinović članovi Vijeća.
 
Zagreb, 27.12.2017.