Arhivska djelatnost (pregled sa stanjem 31.12.2018.)


 

Arhivska djelatnost  .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 31.12.2018.) 

 
(pregled sa stanjem 18.12.2017.) 
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu za arhivsku djelatnost zaprimljene su prijave za ukupno 84 programa. Ukupni traženi iznos od Ministarstva kulture je 7.995.965,20 kn.

Odobreno: 77  programa u iznosu od 3.384.901,75 kn
Odbijeno: 7 programa

Dodjela sredstava prema potprogramskim djelatnostima:
 
- zaštita arhivskog gradiva: odobreno 25 programa (1.187.521,75 kn); odbijena 2
  programa
- prikupljanje arhivskog gradiva: odobrena 3 programa (275.000,00 kn); odbijen 1
  program
- izdavačka djelatnost: odobreno 19 programa (925.000,00 kn); odbijen 1 program
- izložbena i promotivna djelatnost: odobreno 25 programa (627.380,00 kn); odbijen 1 
  program
- znanstvena djelatnost, stručno usavršavanje i razvoj: odobreno 5 programa
  (370.000,00 kn); odbijena 2 programa
        
Smanjenje broja prijavljenih programa u odnosu na prethodne godine rezultat je promjene u sustavu prijavljivanja programa arhivske djelatnosti i donošenja Smjernica za vrednovanje programa arhivske djelatnosti kojima se odredilo da će predlagatelji programa slati po jednu prijavnicu za jednu programsku djelatnost, čega se većina predlagatelja držala. Navedene promjene su za cilj imale pojednostavniti način prijavljivanja programa na Poziv, omogućiti lakše upravljanje financijskim sredstvima dodijeljenima programima te ujednačiti broj prijavnica na razini svih predlagatelja.
 
Zbog procjene arhiva o važnosti pojedinih dijelova programa i mogućnosti realizacije istih, u prijavnici je uvedeno novo polje ''Popis prioriteta'', kako bi arhivi mogli sami navesti za koje dijelove programa su im sredstva najpotrebnija.
 
Odluke o sufinanciranju donose se temeljem Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) te Smjernica za vrednovanje arhivskih programa (https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18810).
 
Najviše sredstava izdvaja se za restauriranje i konzerviranje gradiva. Značajno su zastupljeni programi izdavačke djelatnosti što se odnosi na publikacije, izvorno arhivsko gradivo, i dr., kao i programi za javnost: izložbe, manifestacije, predavanja, radionice i sl.
     
Posebno su se podržali programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između arhiva, odnosno organizaciju zajedničkih izložaba, manifestacija, realizaciju izdavačkih programa i ostalih projekata. Kao i svake godine, nastavljeno je financiranje programa Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (izdavaštvo, izložbe, prikupljanje gradiva i dr.).