Javni poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova"

 

Na temelju članka 5., stavka 2. Zakona o Zakladi »Kultura nova« (NN 90/2011) te članka 9., stavka 2. Statuta Zaklade »Kultura nova« upraviteljica Zaklade objavljuje


JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«.

 

I.
U skladu s člankom 5., stavkom 2. Zakona o Zakladi »Kultura nova« (NN 90/2011), pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi te istaknute javne osobe upućene u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave za članove Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«.

II.
Zakladom »Kultura nova« upravlja Upravni odbor koji ima pet (5) članova. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja. Članovi biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora. Predsjednik i članovi Upravnog odbora obnašaju svoje funkcije bez naknade.

III.
Upravni odbor Zaklade donosi Statut Zaklade na prijedlog upravitelja Zaklade te donosi izmjene i dopune Statuta; imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade; donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora; donosi Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade; donosi i druge opće akte, pojedinačne akte i akte poslovanja u skladu sa svojim ovlastima; donosi odluke o dodjeli sredstava i nadzire korištenje sredstava Zaklade; donosi odluke vezane uz provedbu programa Zaklade; donosi odluke o korištenju imovine Zaklade; donosi financijski plan i zaključni račun na prijedlog upravitelja Zaklade; podnosi izvješća o radu Zaklade Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuje djelovanje zaklada te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Zaklade. Poslovnikom o radu Upravnog odbora uređuje se način rada Upravnog odbora, sazivanje sjednica, glasovanje, donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, izuzeće u glasovanju u slučaju sukoba interesa, kao i druge činjenice bitne za rad Upravnog odbora.

IV.
Član Upravnog odbora ne može glasovati niti odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, kao ni o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je on član, u kojoj je zaposlen, u čijem upravljanju sudjeluje, ili u kojoj ima imovinski interes.

V.
Nakon isteka roka za prijavu kandidata na javni poziv, upravitelj Zaklade dostavlja popis kandidata zajedno s njihovim prijavama ministru kulture radi utvrđivanja prijedloga za članove Upravnog odbora. Ministar kulture upućuje Vladi Republike Hrvatske prijedlog za imenovanje članova Upravnog odbora. Članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture.

VI.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama.

VII.
Prijava mora sadržavati sljedeće:
– podatke za kontakt kandidata (ime i prezime, adresa, e-adresa, telefon/mobitel)
– obrazloženje motivacije za članstvo u Upravnom odboru Zaklade
– životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje.

Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu: Zaklada »Kultura nova«, Frankopanska 5/2, 10000 Zagreb s naznakom: Prijava kandidata za člana Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VIII.
O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na adresu navedenu u prijavi u roku od 15 dana nakon što Vlada RH imenuje članove Upravnog odbora.Zaklada »Kultura nova«
Zagreb 
Objava, 15.4.2016.