Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima (Rok 10.6.2015.)

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” 69/12 i 44/13 i 91/13) te prema Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (NN 17/15), Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 
Javni poziv za dodjelu
bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

 

I. Ciljevi koji se dodjelom sredstava žele ostvariti
Bespovratna sredstava putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se neprofitnim medijima s općim ciljem jačanja njihovog kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja.
Posebni ciljevi Javnog poziva su:
– širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) postojećih neprofitnih medija
– osnaživanje novopokrenutih i osnivanje novih neprofitnih medija
– profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima
– poticanje suradnje između javnih i neprofitnih medija

II. Iznos i razdoblje korištenja sredstava
Sredstva dijela prihoda od igara na sreću, planirana na poziciji “A 781 008 – neprofitni mediji – 381 – tekuće donacije” proračuna Ministarstva kulture za 2015. godinu u iznosu od 2.800.000 (dva milijuna osamsto tisuća) kuna godišnje, raspodjeljivat će se na sljedeći način:
a) 2.590.000 kuna godišnje za postojeće neprofitne medije
b) 210.000 kuna godišnje za nove medijske projekte

Sredstva pod a) dodjeljivat će se na sljedeći način:
– pet financijskih podrški u iznosu od 250 tisuća kuna godišnje
– pet financijskih podrški u iznosu od 170 tisuća kuna godišnje
– sedam financijskih podrški u iznosu od 70 tisuća kuna godišnje

Sredstva pod b) raspodijelit će se na:
– tri financijske podrške u iznosu od 70 tisuća kuna godišnje za nove medijske projekte

Razdoblje korištenja sredstava započinje 1. listopada 2015., a završava 30. rujna 2016. godine.

III. Tko se može javiti na ovaj Poziv?
Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti pravne osobe, posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti, registrirane kao udruge, ustanove, neprofitne zadruge, vijeća nacionalnih manjina i druge organizacije upisane kao neprofitni mediji u odgovarajuću knjigu Agencije za elektroničke medije ili Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija.
Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji uredno ispunjavaju svoje ugovorne obaveze u provedbi drugih javnih potpora, kao i obaveze prema javnim davanjima.

IV. Dokumentacija koju je potrebno poslati na ovaj Javni poziv
Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima i ocjenjivanje prijava provode se u dva kruga.
U prvom krugu neprofitni mediji prijavljuju svoju uredničku koncepciju, a oni koji budu odabrani u drugi krug bit će pozvani da prilože dodatnu dokumentaciju.
Za prvi krug Javnog poziva potrebno je dostaviti sljedeće obrasce:
1) PP1 – ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Opće prijavnice koji sadrži osnovne podatke o prijavitelju
2) PP2 – Uredničku koncepciju

Podnositelji najbolje ocijenjenih prijava zatim će biti pozvani da dostave dopunsku dokumentaciju potrebnu za ocjenjivanje: sadržaj medija, razradu uredničke koncepcije u Plan rada i detaljni financijski plan korištenja bespovratnih sredstava.
Za drugi krug Javnog poziva potrebno je dostaviti:
3) PP3 – Obrazac proračuna
4) uzorak sadržaja medija
– do 3 izdanja (broja) tiskanog medija, prema vlastitom izboru, svaki u 8 istih primjeraka
– URL adresu internetskog medija
– do 5 sati radijskog odnosno televizijskog programa
5) PP4 – razradu Uredničke koncepcije u Plan rada
6) presliku izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca (npr. izvatka iz Registra udruga)
7) presliku izvatka iz Registra neprofitnih organizacija ili potvrdu o upisu u odgovarajući registar Agencije za elektroničke medije
8) potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva
9) statut medija, u kojem se definiraju odnosi između nakladnika, urednika i novinara te sudjelovanje novinara u izboru glavnog urednika (prema Zakonu o medijima, članak 26., Narodne novine 59/04, 84/11).

V. Adrese i rokovi podnošenja prijava
Obavezne obrasce za prijavu u prvi krug Javnog poziva treba poslati u elektroničkom i papirnatom obliku:
– elektroničkom poštom na e-mail adresu neprofitni@min-kulture.hr
– u papirnatom obliku (u jednom primjerku) na adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
s naznakom “Javni poziv za neprofitne medije”


Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava se šalje preporučenom poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu Ministarstva kulture).

Na isti će način biti potrebno poslati i dodatnu dokumentaciju u drugom krugu prijava. Neprofitni proizvođači radijskog i televizijskog programa svojoj dokumentaciji prilažu primjerke medija u elektroničkom obliku (na CD-u odnosno DVD-u).

Rok za prijavu u prvi krug je 10. lipnja 2015. godine.
Rok za dostavu dopunske dokumentacije je 1. rujna 2015. godine

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu, odnosno ako je u urudžbeni ured Ministarstva kulture predana do 14 sati na dan isteka roka za prijavu. Sve prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.

VI. Način odabira korisnika
Na temelju kriterija propisanih Uputama za prijavitelje, pristigle prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima analizirat će i ocjenjivati sedmeročlano Povjerenstvo za neprofitne medije.

VII. Objava rezultata
Odluka o odabiru korisnika sredstava, uz pisana obrazloženja prihvaćenih kao i neprihvaćenih prijava, bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva kulture 17. rujna 2015. godine.

Ministarstvo kulture će s korisnicima potpisati Ugovore o korištenju sredstava kojima će se regulirati uzajamna prava i obaveze.

VIII. Gdje pronaći obrasce i dodatne informacije?
Prijavna dokumentacija je sastavni dio ovog Javnog poziva, a nalazi se, kao i upute za ispunjavanje obrazaca i objašnjenja procedura te kriterija odabira korisnika bespovratnih sredstava, na mrežnoj stranici Ministarstva kulture www.min-kulture.hr. Informacije o broju programa, odnosno projekata koji će se financirati te najniži i najviši iznos koji se može odobriti za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta su okvirni. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv zainteresirani mogu uputiti na e-mail adresu neprofitni@min-kulture.hr.

Popis dokumentacije:

Opći dokumenti
- Upute za prijavitelje (pročišćeni tekst)

Obrasci
1) PP1 – Opća prijavnica
2) PP2 – Urednička koncepcija
3) PP3 – Obrazac proračuna
4) PP4 – Plan rada
5) PP5 – Ugovor
6) PP6 – Narativni izvještaj
7) PP7 – Financijski izvještaj

Zagreb, 20. svibnja 2015.