Natječaj za radno mjesto: diplomirani knjižničar/diplomirana knjižničarka - Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
"METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN


Na osnovu čl. 29. i 30. Statuta Gradske knjižnice ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 11/95., 6/99., 2/01., 1/06., 2/10.,   pročišćeni tekst "Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 4/10.), raspisuje se

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM
DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

Jedan izvršitelj u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
Visoka stručna sprema (VSS) – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij s područja humanističkih i društvenih znanosti uz dopunski studij knjižničarstva,

Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno – istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje.
Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, timski rad.

Radni odnos s odabranim kandidatom zasniva se uz obvezu probnog rada od tri mjeseca.

Rok za podnošenje prijave: 22. rujan 2014.
Rok za obavještavanje o izboru: petnaest dana od dana zaključenja natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovoj prijavi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz zamolbu priložiti:
- životopis,
- domovnicu,
- diplomu o završenom visokoškolskom obrazovanju,
- potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 (šest) mjeseci.

Prilozi uz prijavu podnose se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin, Trg Slobode 8a, 42000 Varaždin, s naznakom "za natječaj – diplomirani knjižničar.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
      

   Ravnatelj:
   Mario Šoštarić, dipl. knjižničar


 
Objava, 15.9.2014.