Natječaj za radno mjesto kustosa - Muzeji Hrvatskog zagorja

 

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
 
 
Muzeji Hrvatskog zagorja; Gornja Stubica raspisuju
 
NATJEČAJ

za prijam u  radni odnos na određeno vrijeme u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić

 
1. kustos – 1 izvršitelj/ca, sa sljedećim stručnim uvjetima: magistar, odnosno stručni specijalist arheolog, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na PC-u i položen stručni ispit. Stručni uvjet magistra/magistrice, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, utvrđen za radno mjesto ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. Ugovor o radu zasniva se  na određeno vrijeme od jedne godine.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 142/98, 65/09) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta).
 
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine
• vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom B kategorije
• životopis.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Odabir će biti izvršen nakon provedenog intervjua s kandidatima/kandidatkinjama.

Vrijeme i mjesto  održavanja intervjua biti će objavljeni na web stranici Muzeja Hrvatskog zagorja - www.mhz.hr 
 
Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za radno mjesto kustosa u MHZ«.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom  u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.
 

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica:
mr. sc. Vlasta Krklec
 
Objava, 5.9.2014.