Natječaj za radno mjesto glazbenik - Ansambl Lado

Temeljem članka 57. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 23/23), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22, 127/22, 58/23), članka 29. Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna („Narodne novine“ broj 46/2018), članka 3. alineje 6. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22), članka 20. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO ur.broj: 176 od 13. veljače 2023. godine i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija klasa: 112-01/23-01/0053, urbroj: 532-02-01/1-23-06 od 11. rujna 2023. godine ravnateljica Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6 a, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
- glazbenik Ansambla Lado, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od dvije godine
 
Opis poslova radnog mjesta dostupan je na linku:
https://www.lado.hr/site/assets/files/1046/popis_poslova_radnih_mjesta_i_pregled_koeficijenata_sloz_enosti_poslova-12_07_2023.pdf.
 
Uvjeti:
- srednje obrazovanje (SSS),
- vrsno sviračko umijeće,
- glazbena pismenost
- položena audicija i
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje) kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o stečenom vrsnom sviračkom umijeću i glazbenoj pismenosti,
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).
 
Kandidati dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
 
Potpunom i pravovremenom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili preporučeno poštom.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu dokumentaciju propisanu posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Ansambl Lado će u skladu s važećim propisima prikupljati i obrađivati osobne podatke u svrhu odabira kandidata te obavijest o rezultatima natječaja dostaviti svim kandidatima. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak obrade svojih osobnih podataka.  
 
Radni odnos zasniva se ugovorom o radu nakon uspješno položene audicije temeljem koje se utvrđuje odgovaraju li stručne i umjetničke sposobnosti prijeko potrebitim zahtjevima koji se traže za rad na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio.
 
Ansambl Lado može izbor kandidata u postupku natječaja obaviti na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu, koji se utvrđuju putem testiranja i razgovora (intervjua). Ansambl Lado može provesti i psihološko testiranje u kojem će slučaju pri izboru kandidata uzeti u obzir i psihološku procjenu kandidata. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od prijave na natječaj.
 
Ovaj natječaj objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ansambla Lado.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado
s naznakom naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje
Trg Republike Hrvatske 6a
10000 Zagreb
 
Za prijavu na natječaj koja je upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje Ansamblu Lado.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja, osobito mjesto i vrijeme provedbe audicije, provjere znanja, sposobnosti i vještina, rezultata u dosadašnjem radu te psihološke procjene kandidata objavit će se na mrežnoj stranici https://www.lado.hr/natjecaji/ najmanje pet dana prije njihova održavanja.
 
Svi kandidati bit će na isti način i u zakonskom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidat pozvat će se na obavljanje prethodnog liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. Neodazivanje na poziv smatra se povlačenjem prijave na natječaj.
 
                                                                      
Ravnateljica
Ileana Jurin Bakotić
 


Objava, 27. rujna 2023. godine