Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu

Temeljem članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članaka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“ broj 83/22), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19) te članaka 18. i 19. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, Upravno vijeće Državnog arhiva u Zagrebu raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu
 
 
Uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij (sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima)
- prijedlog programa rada,
- najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja
- položen stručni ispit iz arhivske struke,
- isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
- životopis
- diplomu (izvornik ili ovjereni preslik)
- prijedlog programa rada Državnog arhiva u Zagrebu
- dokaz o hrvatskim državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (preslika)
- dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju (potvda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana i preslike ugovora o radu/rješenja)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana mjeseci (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom).

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministrica kulture i medija Republike Hrvatske na vremensko razdoblje od četiri godine.


 
Ako kandidat bude izabran za ravnatelja, obvezan je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz člnaka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.
Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Zagrebu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.


Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Državnom arhivu u Zagrebu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Državnog arhiva u Zagrebu.
 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).
Za dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta koje kandidati mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika poslodavac može naknadno tražiti predočenje originala na uvid.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na: https://branitelji.gov.hr/
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ , broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na: https://branitelji.gov.hr/
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se preporučenom poštom ili osobnom predajom od ponedjeljka do petka u vemenu od 9 do 14 sati na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Florijana Andrašeca 18, 10000 Zagreb, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati".
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
                                                                       UPRAVNO VIJEĆE DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU


Objava, 27. rujna 2023.