Javni poziv za zapošljavanje pripravnika/-ce - Državni arhiv u Splitu

Državni arhiv u Splitu

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA (m/ž)

za radno mjesto:
 • ARHIVSKI TEHNIČAR, SSS, 1 izvrištelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme u Odjelu za informacijsko-dokumentacijske poslove Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz mogućnost polaganja stručnog ispita iz arhivske struke
  SKRAĆENI OPIS POSLOVA:
 • rad na popisivanju, tehničkom opremanju i označavanju arhivskoga gradiva, manipulativni poslovi na pripremi arhivskoga gradiva za korištenje, prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u knjižnici i čitaonici Arhiva

UVJETI:
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i sljedeće uvjete iz Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2023. godinu: biti nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje se obrazovala.

U prijavi na Poziv potrebno je navesti:
podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte
 
 • Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na Poziv potrebno je priložiti sljedeće preslike dokumentacije kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete poziva:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-zapis iz knjige državljana)
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku završne svjedodžbe)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak ((izvornik, ne stariji od 6 mjeseci ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o nezaposlenosti (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
   
Na javnom pozivu mogu ravnopravno sudjelovati i biti izabrani kandidati muškog i ženskog spola.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na Poziv pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na Poziv dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na Poziv s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog poziva na adresu: Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom „Poziv za zapošljavanje pripravnika“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni poziv. Odabir kandidata (m/ž) izvršit će se nakon provedenog razgovora s kandidatima (m/ž).
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na web stranici DAST-a.
Na sljedećem LINK-u možete preuzeti PDF javnog poziva.
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=136777115
 
           
Ravnateljica:
Bruna Horović Vuković, prof.
arhivska savjetnica


Objava: 21.9.2023.