Smjernice Poziva za prijavitelje programa muzejske djelatnosti

Hrvatsko muzejsko vijeće stručno vrednuje programe muzejske djelatnosti prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu na temelju:
 
 • Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)
 • Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)
 • Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19)
 • Kodeksa profesionalne etike ICOM-a

Hrvatsko muzejsko vijeće pri vrednovanju programa primjenjuje izvještaj o evaluaciji programa svih muzeja i ostalih prijavitelja na temelju primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodnu godinu. Izvještaj priprema stručna služba nadležne Uprave Ministarstva kulture i medija.

Temeljni kriteriji pri vrednovanju muzejskih programa prema Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16):
 1. Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
 2. Važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 3. Primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
 4. Ekonomičnost i dugoročna održivost programa
 5. Promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 6. Opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma
 7. Promicanje programa za djecu i mlade
 8. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 9. Podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 10. Podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
 11. Financijska potpora u realizaciji programa iz drugih izvora

Kriteriji Hrvatskog muzejskog vijeća pri vrednovanju muzejskih programa za 2022., a osobito uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom  koronavirusa:
 1. Koncepcijski i provedbeno razrađeni programi profilirani prema osnovnoj djelatnosti muzeja u skladu s epidemiološkim ograničenjima
 2. Provedivost predloženih programa
 3. Suradnje i razmjena programa između muzeja te muzeja i drugih kulturnih ustanova; multidisciplinarni pristup te međusektorska suradnja u provedbi programa s posebnim naglaskom na programe snaženog lokalnog značaja, s obzirom na ograničenja u mobilnosti stanovništva te suradničke programe pomoći lokalnim zajednicama i korisničkim skupinama u prevladavanju posljedica krize
 4. Razvoj inovativnih muzejskih praksi i usluga usmjerenih publici različitih uzrasta te različitih društvenih i obrazovnih skupina (kreativni kontaktni ili digitalni programi, mobilne aplikacije i sl.)
 5. Za  programe otkupa za popunjavanje fundusa muzeja:
 • vrijednost predmeta (umjetnička, povijesna, znanstveno-obrazovna ili općedruštvena)
 • razina očuvanosti predmeta
 • primjerenost procjene trenutačne tržišne vrijednosti predmeta
 • potrebitost otkupa predmeta za nadopunu fundusa u skladu s planom prikupljanja građe u muzeju
 • raritetnost predmeta na tržištu
 • osiguranje adekvatnih uvjeta za čuvanje predmeta
 

Upute za prijavljivanje programa muzejske djelatnosti

 
Programske djelatnosti koje se financiraju na temelju ovoga Poziva:
 1. Izložbe iz fundusa muzeja
 2. Ostale izložbe
 3. Međumuzejska i međuinstitucionalna suradnja
 4. Osuvremenjivanje stalnih postava
 5. Otkup za muzejski fundus
 6. Zaštita muzejske građe
 7. Nakladnički program
 8. Muzejske manifestacije
 
Napomena: Svi prijavljeni programi moraju biti koncepcijski i provedbeno razrađeni prilikom prijave na javni Poziv. Obvezna je dostava ponuda/predračuna/sporazuma/ugovora i drugih dokumenata za stavke troškovnika.
 
 1. Izložbe iz fundusa
Podržavaju se izložbe iz fundusa vezane uz osnovnu djelatnost muzeja i one u funkciji pripreme stalnog postava, izvedene samostalno ili u suradnji, uključujući postav izložbe i popratne aktivnosti (okrugli stolovi, radionici, edukacijski sadržaji i slično).
Izložbe koje zahtijevaju duže pripreme mogu se financirati po fazama:
 • pripremni radovi (obvezno je priložiti cjeloviti program i terminski plan realizacije programa s projekcijom troškova)
 • realizacija izložbe
Predlagatelji koji prijavljuju više od jedne izložbe iz fundusa obavezni su ispuniti jednu prijavu, a u prilozima za svaki izložbeni program dostaviti detaljan opis i ostalu obaveznu dokumentaciju slijedeći polja prijave pod točkama 3. Podatci o programu i 4. Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje programa.

U polju Detaljni opis programa potrebno je navesti ciljeve koji se žele postići provedbom programa, razvoj publike (ciljana grupa, očekivani broj posjetitelja i struktura), očekivane rezultate te informativne i promotivne aktivnosti.

U polju Plan aktivnosti, metode i vrste aktivnosti kojima će se program provesti / Koncepcija potrebno je razraditi muzeološki pristup, postupke u ostvarenju programa i rješenje postava.
 
 1. Ostale izložbe
Podupiru se i ostali izložbeni programi izvedeni samostalno, u suradnji ili kao gostovanje, uključujući postav izložbe i popratne aktivnosti (okrugli stolove, radionice, edukacijski sadržaji i slično).

Predlagatelji koji prijavljuju više od jedne izložbe obavezni su ispuniti jednu prijavu, a u prilozima za svaki izložbeni program dostaviti detaljan opis i ostalu obaveznu dokumentaciju slijedeći polja prijave pod točkama 3. Podatci o programu i 4. Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje programa.

U polju Detaljni opis programa potrebno je navesti ciljeve koji se žele postići provedbom programa, korisnike i razvoj publike (ciljana grupa, očekivani broj posjetitelja i struktura), očekivane rezultate te informativne i promotivne aktivnosti.

U polju Plan aktivnosti, metode i vrste aktivnosti kojima će se program provesti / Koncepcija potrebno je razraditi muzeološki pristup, postupke u ostvarenju programa i rješenje postava.
 
 1. Međumuzejska suradnja
Podupiru se veći interdisciplinarni suradnički programi u kojima sudjeluju stručni djelatnici iz tri ili više ustanova. Cilj ove programske djelatnosti je povezati muzejske i ostale kulturne ustanove, udruge i umjetničke organizacije (galerije, arhivi, knjižnice, centre za kulturu, pučka otvorena učilišta, udruge, umjetničke organizacije) koje djeluju u području kulture, na zajedničko osmišljavanje i realizaciju tematskih projekata koji će doprinijeti većoj vidljivosti muzeja i muzejske djelatnosti, obogatiti ih novim suradničkim modelima, a publici ponuditi sadržaje bliske suvremenim muzeološkim i drugim umjetničkim i kulturnim dosezima.
 
Podupire se priprema i/ili realizacija programa, koji mogu obuhvatiti različite aktivnosti (izložbe, okrugle stolove, radionice i sl.). Ova programska djelatnost ne uključuje gostovanje već osmišljenih i realiziranih programa.

Nositelj programa može biti samo jedna muzejska ustanova, koja je obvezna ispuniti jednu prijavu.

U polju Detaljni opis programa potrebno je navesti ciljeve koji se žele postići provedbom programa, korisnike i razvoj publike (ciljana grupa, očekivani broj posjetitelja i struktura), očekivane rezultate te informativne i promotivne aktivnosti.
 
 1. Osuvremenjivanje stalnih postava
Podupiru se pripremni i realizacijski programi koji se odnose na sljedeće aktivnosti vezane uz stalne muzejske postave:
 • osuvremenjivanje postojećih stalnih postava (izrada aplikacija za audio-vodiče, snimanje i izrada video sadržaja, skeniranje građe koja će biti dio budućeg stalnog postava, izrada sadržaja virtualne stvarnosti, nove legende)
Ovim se programom ne podupiru troškovi:
 • oblikovanja i izrade po izvedbenom projektu stalnog postava
 • izrade dokumentacije za izradu stalnih postava (idejna i glavna muzeološka koncepcija i/ili arhitektonski projekt)
 • investicija za uređenje zgrada, unutarnjih prostora, adaptacije zgrada u svrhu muzejske funkcije i dr., koji se prijavljuju među programima gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
Ovi troškovi prijavljuju se na prijavnicu programa gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture.
Popratna dokumentacija koju je potrebno priložiti:
 • kopija dopisa o odobrenju muzeološke koncepcije stalnog postava od strane Hrvatskog muzejskog vijeća ne starijeg od 5 godina (Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije, NN 30/06)
 • odobrena muzeološka koncepcija
 • konzervatorska studija zgrade i prijedlog građevinske obnove i preporuku za sanaciju, ako se radi o kulturnom dobru
 • detaljno razrađen troškovnik s priloženim ponudama, pismima namjere, predugovorima i sl.
 
 1. Otkup za muzejski fundus
Podržava se redovno financiranje otkupa građe za nadopunu fundusa muzeja. Iznimno, moguće je uputiti prijedlog za hitni otkup građe za nadopunu fundusa muzeja izravno Ministarstvu kulture i medija tijekom čitave godine.

Prema godišnjem planu otkupa, grad/ županija i Ministarstvo kulture i medija sudjeluju u otkupu građe za nadopunu fundusa muzeja kojima su osnivači jedinice lokane ili  područje (regionalne) samouprave ili vjerske zajednice. Ministarstvo kulture i medija podržava otkup predmeta razmjeran udjelu osnivača pojedinog muzeja.

Popratna dokumentacija koju je potrebno priložiti:
 • plan prikupljanja građe
 • dokumentacija o predmetu otkupa:
  • naziv predmeta koji se predlaže za otkup i ime autora/ice (ako je poznato)
  • osnovni podaci o predmetu
  • odgovarajuća fotodokumentacija (iz koje je vidljivo i postojeće stanje predmeta)
  • obrazloženje razloga za otkup predmeta (posebice s obzirom na uklapanje u fundus muzeja)
  • izjava o osiguranim adekvatnim uvjetima za čuvanje predmeta
  • stručna analiza/ocjena vrijednosti predmeta
  • stručna procjena trenutačne tržišne vrijednosti predmeta (procjena ovlaštenog sudskog vještaka,  ili kustosa adresiranog područja i vrste materijala ili vanjskog stručnjaka relevantnog u navedenom/ravnatelja muzeja)
  • izjava o vlasništvu predmeta ovjerena kod javnog bilježnika
  • traženi iznos za otkup (pismo namjere prodavatelja ili kopija ugovora, predugovora ili sporazuma)
  • izjava osnivača ili suosnivača muzeja o sudjelovanju u financiranju otkupa
Pri otkupu predmeta za koja se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra, predlagatelj se upućuje na odredbe članka 18. Zakona o Zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 – ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), te propise o nalazu blaga članka 140. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak).
 
 1. Zaštita muzejske građe
Podržava se preventivna zaštita i restauriranje građe iz muzejskog fundusa, a osobito predmeta namijenjenih za stalni postav kao i onih kojima je revizijom utvrđen veći stupanj ugroženosti.

Popratna dokumentacija koju je potrebno priložiti:
 • provedbeni i financijski godišnji plan zaštite građe muzejskog fundusa koji sadrži popis prioriteta s pokazateljima učinka
 • preslika dopuštenja za radove na kulturnom dobru izdanog na temelju Pravilnika o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (NN 134/15)
 • podatak o sustavu mjera zaštite i smještaju/čuvanju po završetku zaštite
 • stručna opisna i financijska ponuda pravne ili fizičke osobe s dostavljenom kopijom dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u skladu s Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18) ili ponuda fizičke osoba s dostavljenom pisanom suglasnošću ravnatelja muzeja u skladu s člankom 29. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) ili ponuda muzejske ustanove u Republici Hrvatskoj koja ima restauratorsku radionicu i stručnog djelatnika za obavljanje poslova restauracije
 
 1. Nakladništvo
Podržavaju se:
 • zbornici i godišnjaci muzeja, tj. stalne publikacije te muzejski časopisi
 • nakladnički programi vezani uz edukativnu djelatnost (vodiči, radni listići, katalozi za djecu)
 • katalozi ostvarenih izložbi opsega većeg od 100 stranica
 • katalozi stalnog postava i/ili cijelog fundusa
 • katalozi cjelovito obrađenih zbirki muzeja
Programi nakladništva u muzejskoj ustanovi mogu se planirati, financirati po fazama koje je potrebno navesti u prijavnici:
 • pripremni radovi (po prethodnom istraživanju odabir radova i prijedlog teksta, terminski plan realizacije publikacije i specificirani naslov, autor/ica, format i opseg, broj ilustracija, vrsta uveza, naklada i dr., sa specifikacijom svih troškova; detaljni podatci o dosadašnjim odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija i ostalih izvora)
 • realizacija (specificiran naslov publikacije, koncepcija, sinopsis ili gotov prijelom teksta, format i opseg, naklada, autori i suradnici, troškovi dizajna i prijeloma, fotografiranja, tiska, autorskih honorara i dr.

Sve ostale muzejske publikacije iz područja kulture i umjetnosti prijavljuju se na prijavnicu za programe monografija iz područja kulture i umjetnosti.
 
 1. Muzejske manifestacije
Muzejske manifestacije podrazumijevaju organizaciju godišnjih, bijenalnih ili trijenalnih programa, festivala ili dana, okruglih stolova, stručno-znanstvenih skupova te muzejskih nagrada u organizaciji muzejskih ustanova.

Popratna dokumentacija koju je potrebno priložiti:
 • detaljno razrađen plan i način organizacije i realizacije programa
 • obrazloženje važnosti pokretanja, odnosno organizacije takve vrste programa
Ovim programom ne podupiru se troškovi iznosa nagrada.