Upute - Stručni ispiti

Stručni ispiti

Adresa
Ulica Hrvatske bratske zajednice 4
p.p. 550
10000 ZAGREB
Republika Hrvatska
Telefon
+385 1 6164 020
+385 1 6164 025
Telefaks
+385 1 6164 186
Osobe za kontakt
Mirjana Draženović Angelovski
Suzana Ulipi
 
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci objavljen je u Narodnim novinama  br. 28/11, 16/14, 60/14 – Ispravak i 47/17.
Pravo na polaganje stručnoga ispita imaju osobe sa školskom spremom propisanom člankom 2. i s najmanje godinu dana radnog iskustva, odnosno pripravničkog staža, u vrijeme podnošenja prijave. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine 93/14). Stručni ispit za svako zvanje sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio ispita polažu se prema Programu stručnih ispita koji je za pojedino stručno zvanje utvrđen Pravilnikom.

Dopunski stručni ispit može polagati osoba koja je već položila stručni ispit u knjižničarskoj struci (za pomoćnog knjižničara ili knjižničara) te nakon stjecanja propisanog obrazovanja želi steći stručno zvanje knjižničara, odnosno diplomiranog knjižničara, kao i osoba koja je položila stručni ispit za zvanje stručnog suradnika – knjižničara prema Pravilniku o stručnim ispitima učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. Tim osobama priznaje se Opći dio stručnoga ispita, te polažu samo Posebni dio ispita za stručno zvanje za koje se prijavljuju.

Razlikovni dio ispita polaže osoba koja je već položila stručni ispit prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu, te u Općem dijelu stručnoga ispita za zvanje knjižničar ili diplomirani knjižničar polaže razlikovni dio ispita, koji se odnosi na zakonodavstvo Republike Hrvatske u području knjižničarske djelatnosti i kulture,  s tim da Posebni dio ispita polaže u cijelosti.

Za polaganje dopunskog stručnog ispita, odnosno razlikovnog dijela ispita pristupnici su obvezni uz prijavu za ispit priložiti vjerodostojnu potvrdu o već položenom stručnom ispitu.

OPĆI DIO stručnog ispita iz predmeta Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području kulture, znanosti i obrazovanja provodi se tako da pristupnici na ispitu dobiju na pripremljenom obrascu pitanja na koja pismeno odgovaraju prema literaturi određenoj za pojedino zvanje.

POSEBNI DIO stručnog ispita za zvanje pomoćni knjižničar i knjižničar (ukoliko se na kandidata ne odnose izmjene i dopune Pravilnika NN 16/14) sastoji se od usmenog ispita iz predmeta navedenih u Pravilniku. Posebni dio stručnog ispita za zvanje knjižničar i diplomirani knjižničar sastoji se od usmenog i pismenog dijela.

Pismeni dio ispita Teorija i praksa knjižničarstva za zvanje diplomirani knjižničar sastoji se od odgovora na jedno pitanje koje kandidat odabere od četiri ponuđena. Za pisanje kandidat ima na raspolaganju dva sata. Pismenim odgovorom kandidat treba pokazati općenito razumijevanje i uvid u pojedina sveobuhvatna pitanja knjižničarstva, oslanjajući se jasno na dokumente (izjave, standarde, smjernice) i opće relevantne činjenice zastupljene u literaturi. Isto se načelo strukturiranja odgovora odnosi i na usmeni dio ispita.

Za polaganje stručnoga ispita pristupnicima su na raspolaganju dva ispitna roka godišnje, koji se održavaju u lipnju i prosincu, a obavijest o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita dostavlja se pristupnicima najkasnije mjesec dana prije ispitnog roka.

Prijavu za stručni ispit s dokumentima pristupnik je dužan podnijeti Ispitnom povjerenstvu najkasnije tri mjeseca prije najavljenog ispitnog roka, i to najkasnije do kraja veljače za ispitni rok u lipnju, a do kraja rujna za ispitni rok u prosincu.
  PRIJAVE ZA ISPIT SLATI NA ADRESU:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
(za Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci)
Hrvatske bratske zajednice 4
10 000 ZAGREB
 
Radi pomoći pristupnicima u pripremi stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo može organizirati seminare i radionice.
Hrvatsko knjižnično vijeće na prijedlog Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci usvojilo je Program stručnih ispita u knjižničarskoj struci s popisom literature.
  Visinu troškova stručnoga ispita utvrđuje Hrvatsko knjižnično vijeće na prijedlog Ispitnog povjerenstva, a snosi ih poslodavac, odnosno pristupnik. Troškovi ispita uplaćuju se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu po primitku računa.

Za sve ostale obavijesti u vezi s ispitom pristupnici se mogu obratiti Mirjani Draženović Angelovski na telefon +385 1 61 64 020 ili e-poštom te Suzani Ulipi na telefon +385 1 61 64 025 ili e-poštom.
 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Prof. dr. sc. Daniela Živković, v.r.