Zaštitni radovi na nematerijalnim kulturnim dobrima

Zaštitni radovi na nematerijalnim kulturnim dobrima
 

Prijava za financiranje zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara može se odnositi na sljedeće faze radova:


1.    prijava za očuvanje, prenošenje i/ili prezentaciju nematerijalnoga kulturnog dobra
2.    prijava za istraživanje i/ili dokumentiranje nematerijalnoga kulturnog dobra.

 
Uz sve prijave za programe zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara potrebno je priložiti dokumentaciju s opisom programa, planiranim ciljevima i očekivanim rezultatima, ostalom popratnom dokumentacijom i ispunjenim troškovnikom (u prilogu prijavnice). 
 
 
Formalni uvjeti Poziva i osnovne smjernice provedbe programa
 
 
Prijavnica za financiranje programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara sastoji se od tri dijela:
 
1.   podataka o predlagatelju programa
2.   podataka o nematerijalnome kulturnom dobru
3.   podataka o programu.
 
Sva su tri dijela jednako važna i potrebno ih je pažljivo ispuniti.
 
1. Podatci o predlagatelju programa
Predlagatelj upisuje tražene podatke i kontaktne informacije.
 
2. Podatci o nematerijalnome kulturnom dobru
Ovaj dio prijavnice informatički je povezan s Registrom kulturnih dobara Republike Hrvatske!
Predlagatelj u ovome dijelu prijavnice u rubriku „pravni status“ upisuje broj zaštite (npr. Z-4258 ili P-4105 bez razmaka) iz rješenja o upisu kulturnoga dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te se podatci – naziv kulturnoga dobra, adresa, smještaj i županija – automatski povlače iz Registra.
Podatke o stanju kulturnoga dobra, namjeni i sl. predlagatelj opisno upisuje sam.
Registar je objavljen na stranici Ministarstva te je broj zaštite, osim u rješenju, vidljiv i na internetski objavljenom Registru, odnosno do broja zaštite može se doći pozivom u nadležni konzervatorski odjel.
 
3. Podatci o programu
Predlagatelj navodi programske aktivnosti vezane uz nematerijalno kulturno dobro.
 
Prihvatljive teme/sektori za provedbu projekta/programa jesu:
- jezici, dijalekti, govori i toponimika te usmena književnost svih vrsta
- folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrijednosti
- tradicijska umijeća i obrti.
 
Ciljevi Poziva i prioriteti:
- poticanje prenošenja i njegovanja kulturnoga dobra u izvornim i drugim sredinama;
- promicanje funkcije i značaja dobra u društvu te uključivanje očuvanja dobra u programe planiranja;
- osiguravanje održivosti dobra putem edukacije, identifikacije, dokumentiranja, znanstvenog istraživanja, očuvanja, promicanja, povećanja vrijednosti; mogućnost prenošenja tradicije nasljednicima formalnim i neformalnim obrazovanjem te revitalizacija napuštenih segmenata dobra;
- nastavljanje istraživanja dobra primjerenim dokumentiranjem u svim vidovima i načinima suvremenoga bilježenja te stručnim i znanstvenim vrednovanjem;
- poticanje sudjelovanja zajednica i grupa koje baštine dobro u identificiranju, definiranju, izvođenju i prenošenju dobra;
- populariziranje i promicanje kulturnoga dobra;
- educiranje za potrebe prenošenja znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnoga i neformalnog obrazovanja;
- senzibiliziranje javnosti i podupiranje očuvanja dobra identifikacijom procesa globalizacije i društvene transformacije kako bi se izbjegla opasnost od nestajanja, uništenja ili pretjerane komercijalizacije dobra te poticanje zbližavanja i tolerantnosti među ljudima;
- osiguravanje dostupnosti dobra javnosti.
 
Napomena:
aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje:
- održavanje manifestacijskih aktivnosti
- tiskanje publikacija, stručne literature i članaka
- izrada komercijalnih CD i DVD izdanja
- nabava tehničke opreme u svrhu istraživanja i dokumentiranja
- nabava i otkup materijalnih elemenata duhovne kulture
- restauracije predmeta, uređenje interijera i obnova tradicijskih građevina
- financiranje troškova struje, vode, plina, komunalnih obveza
- financiranje troškova smještaja, prijevoza i prehrane izvršitelja projekta/programa.
 
 
Prilikom izrade programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara vrednovanje zaprimljenih zahtjeva provodi se na temelju glavnih kriterija i prema sljedećem redoslijedu važnosti:
 
 1. programi zaštite i očuvanja za kulturna dobra koja imaju riješen pravni status zaštite – registrirana, odnosno preventivno zaštićena nematerijalna kulturna dobra;
 2. ugroženost nematerijalnoga kulturnog dobra;
 3. stručno i kvalitetno utemeljeni sadržaji, vezani uz različite oblike nematerijalne kulturne baštine, osobito u sredinama gdje je ona ugrožena, a prenosi se s generacije na generaciju;
 4. uloga u kulturnome životu sredine i nastojanje očuvanja baštine;
 5. dobro predstavlja kulturni identitet te sredine, lokalnih nositelja, zajednice i postoji suradnja s kulturnim ustanovama;
 6. prenošenje i njegovanje tradicijskih znanja, umijeća i vještina te mogućnost prenošenja tradicije nasljednicima putem seminara, radionica, formalnoga i neformalnog obrazovanja;
 7. revitalizacija napuštenih segmenata nematerijalnoga kulturnog dobra gdje je moguće i zajednica traži
 8. daljnje istraživanje dobra, primjereno dokumentiranje te stručno i znanstveno vrednovanje
 9. programi na nematerijalnome kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj
 10. kontinuitet pojedinačnih programa koji se izvode tijekom nekoliko godina
 11. osigurano sufinanciranje (programi za koje je predlagatelj dio financijskih sredstava osigurao iz drugih ili vlastitih izvora te programi naglašene ekonomičnosti; potrebno je priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i slično)
 12. transparentnost financijskoga poslovanja u ostvarenju programa u prethodnim razdobljima; uzet će se u obzir ocjene izvršenja u prethodnoj godini, koje će utjecati i na ukidanje potpore u idućoj godini korisnicima čija evaluacijska izvješća i dokumentacija o namjenskome korištenju sredstava državnoga proračuna ukazuju na sporno izvršenje ugovornih financijskih i programskih obveza.
 
Nositelji i provedba programa

Nositelj programa zaštite i očuvanja za pojedino nematerijalno kulturno dobro čiji je zahtjev uvršten u Program financiranja javnih potreba u kulturi RH za određenu godinu jest podnositelj zahtjeva, osim ako podnositelj programa ne zadovoljava obveze koje ima prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Tada novoga nositelja programa imenuje Ministarstvo, odnosno nadležno tijelo. Nositelja programa za zahtjev koji nije prijavio imatelj prava predlaže nadležni konzervatorski odjel.