Poslovnik o radu

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine», broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) Hrvatsko vijeće za kulturna dobra na svojoj sjednici od 1.ožujka 2013. donosi
 
 
 

POSLOVNIK O RADU HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA

 
 
 
Članak 1.
 
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Hrvatskog vijeća za kulturna dobra (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
 
Članak 2.
 
Vijeće je savjetodavno tijelo za obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobra pri Ministarstvu kulture, osobito:
 
- raspravlja o općim pitanjima iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara i daje preporuke za unaprjeđivanje djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- razmatra i daje mišljenje pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba  vezanih za zaštitu i očuvanje kulturne baštine od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo financiranje,
- predlaže ministru/ici kulture donošenje odluke o proglašenju ugroženoga kulturnog dobra,
-  daje mišljenje o uklanjanju nepokretnoga kulturnog dobra,
- daje mišljenje u postupku donošenja rješenja o prestanku svojstva kulturnoga dobra,
- prati provođenje međunarodnih konvencija u kulturnoj baštini i daje mišljenje o međunarodnoj suradnji,
- daje mišljenje i preporuke kod planiranja zahvata na kulturnim dobrima pod zaštitom UNESCO-a i prati njihovu realizaciju,
- raspravlja o prijepornim pitanjima u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara i predlaže rješenja,
- obavlja i druge poslove koji su mu povjereni Zakonom o zaštiti kulturnih dobara ili drugim propisima, te koje mu povjeri Ministarstvo kulture.
 

Članak 3.
 
Vijeće može prema potrebi osnivati stručna povjerenstva radi rasprave stručnih pitanja na očuvanju i zaštiti kulturnih dobara.
Radi praćenja provođenja programa Vijeće može obaviti stručni nadzor na terenu, te o rezultatima i neophodnim mjerama izvijestiti pomoćnika/icu ministra/ice kulture i osnivača.
 
 
Članak 4. 

Svoje odluke Vijeće donosi na sjednicama.
Vijeće održava sjednice u pravilu u prostorijama Ministarstva kulture.
Rad Vijeća ja javan. Vijeće može odlučiti da se javnost isključi kada to zahtijevaju propisi o zaštiti poslovne, službene ili državne tajne, te u drugim opravdanim slučajevima sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka («Narodne novine», br. 108/96).
 

Članak 5.
 
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju u skladu s tekućim potrebama, a najmanje dva puta godišnje.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik/ica Vijeća.
Sjednice Vijeća priprema predsjednik/ica Vijeća u dogovoru s pomoćnikom/icom ministra/ice.
Sjednica Vijeća saziva se i na zahtjev jedne trećine članova Vijeća ili ministra/ice kulture.
Sjednica se održava ako je nazočna natpolovična većina članova Vijeća.
Vijeće može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
Poziv za sjednicu dostavlja se i ministru/ici kulture.
 

Članak 6.
 
Pisani poziv za sjednicu Vijeća zajedno s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima svakom od članova Vijeća dostavlja se najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice.
Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik/ica Vijeća može sazvati sjednicu bez dostave materijala, a najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice s tim da dnevni red predloži na samoj sjednici i predoči potrebni materijal.
U slučajevima kada se radi o predmetima o kojima nije potrebno otvarati raspravu ili je ona već provedena a odugovlačenje ili odgađanje bi imalo štetne posljedice po kulturna dobra ili rad i interes Ministarstva kulture a osobito njegove ustrojbene jedinice zadužene za djelatnost zaštite kulturne baštine, predsjednik/ica  Vijeća može odlučiti sjednicu održati putem elektroničke pošte.
 

Članak 7.
 
Članovi Vijeća imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Vijeća te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Sjednicama Vijeća obavezno prisustvuje nadležni pomoćnik/ica ministra/ice ili osoba koju on/a ovlasti.
U slučaju spriječenosti svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti tajnika/icu Vijeća da ne može sudjelovati u radu Vijeća na toj sjednici.
 

Članak 8.
 
Dnevni red predlaže predsjednik/ica Vijeća.
Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
 
 
Članak 9.
 
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik/ica Vijeća.
U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
Predsjednik/ica Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
Svaki član Vijeća nakon što dobije riječ može govoriti o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice, uz pridržavanje teme - točaka dnevnog reda o kojima se raspravlja.
Ako se ni nakon opomene od strane predsjednika/ice Vijeća član ne bude držao sadržaja dnevnog reda, predsjednik/ica mu može oduzeti riječ.
 

Članak 10.
 
Vijeće donosi zaključke većinom glasova nazočnih članova, a odluke većinom od ukupnog broja članova.
Glasovanje je u pravilu javno. Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Predsjednik/ica Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja.
Predsjednik/ica Vijeća potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Vijeće.
 

Članak 11.
 
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik/ica Vijeća i zapisničar.
Prijedlog Zapisnika Vijeća dostavlja se zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Vijeća.
Zapisnik Vijeća obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku ministru/ ici kulture. 
 

Članak 12.
 
Stručne, administrativne i financijske poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture.
 

Članak 13.
 
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.
 

Članak 14.
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.                                  
 
                                                               
Predsjednik Vijeća