Bilješke sa sjednica


74. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
održana 5. prosinca 2018. godine - mišljenja
 
 
 
Predmet: Dubrovnik, Zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za k.č.zgr. 513/1, k.č.zem. 1127/1, k.o. Dubrovnik
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za k.č.zgr. 513/1, k.č.zem. 1127/1, k.o. Dubrovnik.
 
 
Predmet: Dubrovnik, Zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra za zk.č.1143/3 (zk. ul. 1442), k. o. Dubrovnik
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za zk.č.1143/3 (zk. ul. 1442), k. o. Dubrovnik.
 
 
Predmet: Lopud, Zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra za k. č. zgr. 438 i k. č. zem. 1322/2, k. o. Lopud
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog za k. č. zgr. 438 i k. č. zem. 1322/2, k. o. Lopud.
 
 
Predmet: Đakovo, Muzej Đakovštine, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta ispred biskupskog dvora i katedrale u Đakovu
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal pronađen tijekom istraživanja pri uređenju trga ispred biskupskog dvora i katedrale u Đakovu, trajno pohrani u Muzeju Đakovštine u Đakovu.
 
73. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
održana 8. lipnja 2018. godine - mišljenja
 
 
 
Predmet: Koturaška cesta 3a, zahtjev za uklanjanje dijela gospodarske zgrade
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra razmatralo je zahtjev za uklanjanje dijela stambene i gospodarske zgrade na k.č. 414/10 k.o. Trnje. Temeljem utvrđenog stanja koje ukazuje da je građevina znatno oštećena i gotovo u cijelosti narušene konstrukcije, te valorizirana kao građevinski fond bez posebnih ali i izmijenjenih izvornih obilježja, Vijeće stoga smatra da se može udovoljiti zahtjevu. Prije uklanjanja potrebno je arhitektonski snimiti cijeli sklop. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za uklanjanje.
 
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje na k.č.br. 1111 k.o. Podsused
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra smatra kako je nemoguće konsolidirati građevinu, zbog nadasve lošeg stanja svih građevinskih elemenata ,te je takvom zadržati u postojećem stanju. Vijeće predlaže obnovu metodom faksimilne rekonstrukcije u interesu očuvanja povijesne slike Podsuseda. Vijeće također smatra da valja razmotriti mogućnost interpoliranja novih adekvatno oblikovanih struktura uvažavajući potrebu izgradnje hotela. Zahtijeva se očuvati hortikulturno oblikovanje“ pred vrta“ s visokim zelenilom.
 
 
Predmet: Požega, Obnova bočnih vratnica na glavnom pročelju katedrale sv. Terezije Avilske
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna raspravljalo je o obnovi bočnih vratnica na glavnom pročelju katedrale sv. Terezije Avilske.
Predsjednik je obavijestio članove Vijeća da je administrativni postupak o ovom slučaju u tijeku sukladno odredbama Zakona o zaštitit kulturnih dobara, te je predmetna rasprava načelne naravi. Pravorijek će izreći Povjerenstvo za žalbe ovog Ministarstva. Brončane vratnice glavnog portala skulptorskim rješenjem akademkinje Marije Ujević Galetović prihvaćene su i odobrene i izvedene, ne narušavajući cjelovitost spomeničkog integriteta građevine. Vijeće također smatra da bi istovjetno rješenje na bočnim portalima polučilo istovrsni učinak. Članovi Vijeća su također naveli niz odgovarajućih primjera na domaćem i inozemnom sakralnom graditeljstvu najvrsnije razine. Predloženo stajalište prihvatila je većina članova Vijeća.
 
 
Predmet: Muzej grada Rijeke, trajna pohrana torpeda iz podmorja otoka Ugljana
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se torpedo iz podmorja otoka Ugljana, trajno pohrani u Muzeju grada Rijeke.
 
 
Predmet: Muzeji i galerije Konavala, trajna pohrana arheološkog materijala s lokaliteta Đurovića spilja u Močićima – Zračna luka Dubrovnik (općina Konavle)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se arheološki materijal s lokaliteta Đurovića spilja u Močićima – Zračna luka Dubrovnik (općina Konavle), trajno pohrani u Muzejima i galerijama Konavala.
 
 
Predmet: Etno zona naselja Čizići kod Dobrinja, zahtjev za brisanje (revizija Rješenja o registraciji)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Rijeci, kako ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za Etno-zonu naselja Čižići kod Dobrinja zaštićenu kao spomenik kulture Rješenjem Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci 1972. godine i upisanu u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci pod brojem RRI-319.
 
 
Predmet: Pregrada, k.č. 1298/6, k.o. Pregrada, zahtjev za brisanje zabilježbe iz zemljišnih knjiga
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Krapini, kako ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe k. č. 1298/6, k. o. Pregrada.
 
 
Predmet: Krapinske Toplice, kurija Klokovec, zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra (revizija Rješenja o registraciji)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Krapini, radi utvrđivanja prestanka svojstva kulturnog dobra za kuriju Klokovec u Krapinskim Toplicama. Vijeće smatra iako je nasilno promijenjen karakter kulturnog dobra ono još uvijek nije izgubilo sva spomenička svojstva, te se upozorava kako je vlasnik i dalje dužan voditi brigu o njemu.
 72. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
održana 19. prosinca 2017. godine - mišljenja
 
  
Predmet: Vis, zahtjev za rušenje školske sportske dvorane u gradu Visu na č. zgr. 1861. k.o. Vis
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra razmatralo je zahtjev za uklanjanje školske dvorane u gradu Visu. Uvažavajući potrebe zajednice i razvoja grada, Vijeće je suglasno sa zahtjevom za uklanjanje školske dvorane. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za uklanjanje. Pri izgradnji nove dvorane potrebno je u suradnji i uz uvjete Konzervatorskog odjela osigurati kvalitetno ostvarenje u odnosu na postojeći sklop.
 
 
Predmet: Split, zahtjev za rekonstrukciju i dogradnju uz Galeriju Meštrović u Splitu
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra načelno je prihvatilo zahtjev Galerije Meštrović u Splitu, smatrajući kako predložena rekonstrukcija i dogradnja nije narušavajuća za integritet kulturnog dobra. Uvažavajući potrebe koje nameće suvremena muzejska struka, Vijeće smatra da predložena rekonstrukcija i dogradnja zadovoljava svojom arhitektonskom vrsnoćom i da će bitno doprinijeti boljem i svrsishodnijem funkcioniranju Galerije. U daljoj razradi projekta treba tijesno surađivati s nadležnim konzervatorskim odjelom do konačnog ostvarenja.
 
 
Predmet: Vinkovci, Kralja Zvonimira 53 – Stara bolnica u Vinkovcima na k.č.br. 1258/1 k.o. Vinkovci, zahtjev za brisanje svojstva kulturnog dobra
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Konzervatorskog odjela u Vukovaru, te utvrdilo da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra na k.č.br. 1258/1 k.o. Vinkovci upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara pod br. P-5410.71. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
održana 18. rujna 2017. godine - mišljenja
 
 
Predmet: Novi Dvori Zaprešićki, zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra za k. č. 2917/1, k. o. Zaprešić
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Zagrebu, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra za k. č. 2917/1, k. o. Zaprešić.
 
 
Predmet: Korčula, Žrnovska Banja, Kuća Jeričević - zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, da ne postoje zapreke za prestanak svojstva kulturnoga dobra za Kuću Jeričević u Žrnovskoj Banji na Korčuli, zaštićenu Rješenjem Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu broj 17/13-79 od 27. 2. 1979 i upisanu u Registar nepokretnih spomenika kulture toga Zavoda pod brojem RST-1029.
 
 
Predmet: Slano, stambeno-gospodarski kompleks Knežić, smanjenje obuhvata zaštite kompleksa, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za k. č. zgr. 144/1, 144/2 te k. č. zem. 1900/1, 1900/2, 1901, 1904, 1906, 1908, 1909, 1911, 1912, 1915, k. o. Slano.
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, smanjenje obuhvata zaštite stambeno-gospodarskog kompleksa Knežić u Slanom zaštićenoga kao kulturno dobro Rješenjem klasa: UP/I-612-08/02-01/1141, urbroj: 532-10-l/8(JB)-03-2 od 9. travnja 2003. Konzervatorski odjel u Dubrovniku predložio je utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra za k. č. zgr. 144/1, 144/2 te k. č. zem. 1900/1, 1900/2, 1901, 1904, 1906, 1908, 1909, 1911, 1912, 1915, k. o. Slano.
 
 
Predmet: Samobor, Zahtjev za smanjenje obuhvata vile Allnoch u Samoboru (Z-4669)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Zagrebu da se s dijela čestice dokine zaštita, a prema priloženoj grafičkoj dokumentaciji.
 
  
Predmet: Sv. Ivan Zelina, Sajmišna br. 1, k.č.br. 93/2 k.o. Zelina, zahtjev za uklanjanje stambene i gospodarske građevine
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je regulaciju raskrižja Ulice VI. Nazora, Sajmišne i Topličke ulice izgradnjom kružnog toka, uvažavajući značaj i nužnost poboljšanja sigurnosti prometa u Sv. Ivanu Zelini. Također Vijeće prihvaća uklanjanje gospodarskih građevina, a za stambenu zgradu (gostiona) predlaže se mogućnost faksimilske obnove. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njihovo uklanjanje.
 
 
Predmet: Projekt izgradnje Spomen crkve Našašća sv. Križa u Zrinu, k.č.br. 862 k.o. Zrin – novo Idejno rješenje
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra smatra da je lokacija nove crkve prema dostavljenom novom idejnom rješenju u skladu s određenjem Vijeća donesenim na 70. Sjednici, te je prihvatljiva. Vijeće i dalje inzistira da se ostaci povijesne crkve istraže, konsolidiraju i prezentiraju, a sve prema uvjetima koje će odrediti nadležni konzervatorski odjel.
 
 
Predmet: Dubrovnik, zahtjev za uklanjanje građevine uz bastion sv. Petra, dio k.č.z. 2642/1 k.o. Dubrovnik
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku da je kuća recentna, graditeljski oblikovno i arhitektonski bezvrijedna, te konstruktivno ugrožavajuća, te se prihvaća prijedlog za njeno uklanjanje. Vijeće smatra da je predloženi projekt uređenja rehabilitirajući za ovaj dio povijesnog sklopa. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje.
 
 
Predmet: Dubrovnik, Gruž, zahtjev za uklanjanje građevine, č.zgr. 1074, 2514 k.o. Gruž
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je s mišljenjem Konzervatorskog odjela u Dubrovniku da se uklanjanjem građevine bitno poboljšava stanje u prostoru, djelomičnom rekonstrukcijom zida ostvaruju se elementi povijesne rehabilitacije u kontekstu revalorizacije sklopa ljetnikovca. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje.
 
 
 
Predmet: Muzeji i galerije Konavala, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Peranova greda, Zastoje (općina Konavle)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Peranova greda, Zastoje (općina Konavle), trajno pohrani u Muzejima i galerijama Konavala.
 
 
Predmet: Muzeji i galerije Konavala, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Cavtat –lokalitet Rat
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Cavtat – lokalitet Rat, trajno pohrani u Muzejima i galerijama Konavala.
 
 
Predmet: Muzeji i galerije Konavala, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Cavtat – Zorina 8
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Cavtat – Zorina 8, trajno pohrani u Muzejima i galerijama Konavala.
 
 
Predmet: Muzeji i galerije Konavala, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Jagnjilo, Stravča (općina Konavle)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Jagnjilo, Stravča (općina Konavle), trajno pohrani u Muzejima i galerijama Konavala.
 
 
Predmet: Muzeji i galerije Konavala, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Utvrda Sokolgrad (općina Konavle)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta utvrda Sokolgrad (općina Konavle), trajno pohrani u Muzejima i galerijama Konavala.
Predmet: Gradski muzej Požega, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta : trasa plinovoda Slobodnica-Donji Miholjac, 5 lokaliteta (lok. Brdo kod Čaglina; lok. Krčevine 1 – Čaglin; lok. Dakovac; lok. Dedovac – Glogovac; lok. Ruševo)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta trase plinovoda Slobodnica-Donji Miholjac, 5 lokaliteta (lok. Brdo kod Čaglina; lok. Krčevine 1 – Čaglin; lok. Dakovac; lok. Dedovac – Glogovac; lok. Ruševo) trajno pohrani u Gradskom muzeju Požega.
 
 
Predmet:        Hrvatski restauratorski zavod, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta pavlinski samostan BDM, Mikleuška (Bela crkva) na Moslavačkoj gori, nadgrobna ploča Sofije Kaštelanović, rođ. Di Prata (16. st.)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta pavlinski samostan BDM, Mikleuška (Bela crkva) na Moslavačkoj gori, nadgrobna ploča Sofije Kaštelanović, rođ. Di Prata (16. st.) trajno pohrani u Muzeju Moslavine.
 
 
Predmet: Gradski muzej Požega, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta: trasa plinovoda Nova Kapela – Požega, 15 lokaliteta (lok. Gornje Luke – Komorica; lok. Gradac Požeški – Krči; lok. Gradac Požeški – Zatoke; lok. Ječmišće – Koprivnica Požeška; lok. Krčevine kod Kuzmice; lok. Kruščik Ratkovica; lok. Lazci – Sulkovci; lok. Luke – Novoselci; lok. Požega – Okruglice; lok. Ugarina – Požega; lok. Rosulje – Žabljak; lok. Sastavke – Blacko; lok. Vidovci – Glogovi; lok. Vidovci –Rosulje; lok. Krčevina)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta trase plinovoda Nova Kapela – Požega, 15 lokaliteta (lok. Gornje Luke – Komorica; lok. Gradac Požeški – Krči; lok. Gradac Požeški – Zatoke; lok. Ječmišće – Koprivnica Požeška; lok. Krčevine kod Kuzmice; lok. Kruščik Ratkovica; lok. Lazci – Sulkovci; lok. Luke – Novoselci; lok. Požega – Okruglice; lok. Ugarina – Požega; lok. Rosulje – Žabljak; lok. Sastavke – Blacko; lok. Vidovci – Glogovi; lok. Vidovci –Rosulje; lok. Krčevina) trajno pohrani u Gradskom muzeju Požega.
 
70. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
održana 7. travnja 2017 - mišljenja
 
 
Predmet: Nastavak rudarskih radova na arheološkom lokalitetu Brekinjova Kosa, kamenolom Bojna k.č. 1817, k.o. Bojna
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra u cijelosti podržava izviješće Radne grupe koja je odredila način i zonu nastavka eksploatacije kamena na predmetnom kamenolomu. Radna grupa o tome je izvijestila nadležni konzervatorski odjel koji je dužan izdati investitoru prethodnu dozvolu s odgovarajućim uvjetima. Zbog pojašnjenja prilažemo cjelovito izvješće Radne grupe.
 
Predmet: Bivši vojni kompleks na području otoka sv. Katarina i Monumenti, zahtjev za uklanjanje
 
Zaključak: Temeljem mišljenja Stručnog povjerenstva i stajališta Konzervatorskog odjela u Puli, na sjednici potvrđenog od strane pročelnice gđe. Lorelle Limoncin Toth i uvidom u cjelokupan plan revitalizacije kompleksa otoka sv. Katarina i Monumenti, Vijeće je jednoglasnom odlukom prihvatilo razgradnju zgrade broj 02 zbog izrazito lošeg stanja i nemogućnosti odgovarajuće konsolidacije. Vijeće se također suglasilo s mogućnošću nadogradnje zgrade 03. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Pri izgradnji zamjenske građevine potrebno je držati se smjernica i uvjeta koje će odrediti Konzervatorski odjel u Puli.
 
Predmet: Makarska, Kuća Alačević, Prvosvibanjska 43, na k.č.zgr. 3161, 3162 k.o. Makarska, zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra
 
Zaključak: Razmatrajući zahtjev i uzimajući u obzir osobitost kuće, naglašavajući važnosti zadržavanja povijesne slike, Vijeće smatra kako naknadnim prigradnjama kuća ipak nije u cijelosti izgubila spomenička svojstva, te je još uvijek dio ambijenta. Vijeće stoga nije prihvatilo brisanje Kuće Alačević u Makarskoj iz Registra.
  
Predmet: Dobrodol, Dobrodolski brijeg 33, k.č. 1715/7 k.o. Đurđekovec, zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra
 
Zaključak: Budući je tradicijska kuća ocijenjena kao dobro od lokalnog značaja, koja čini sastavni dio ukupnih vrijednosti povijesnog, tradicijskog ambijenta i identiteta prostora, Vijeće je donijelo odluku kojom ne odobrava zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.
 
Predmet: Presnačev Salaš, u blizini Valpova, Ladne Vode 6, k.č.br. 3755, z.k. ul. 2236, k.o. Valpovo i k.č. 3756, z.k. ul. 2237, zahtjev za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra
 
Zaključak: Temeljem mišljenja Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i nadležnog Konzervatorskog odjela u Osijeku koji je pregledom terena utvrdio da je u razdoblju od donošenja Rješenja o zaštiti do danas Presnačev salaš uslijed neodržavanja u ruševnom stanju, čime su izgubljena spomenička svojstva. Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.
 
Predmet: Dubrovački muzeji, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta otok Mljet, pličina sv. Pavao kod Saplunare, podmorje
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2007., 2008., 2010., 2011. i 2012. g. pronađen u podmorju otoka Mljeta, u pličini sv. Pavao kod Saplunare (istraživanja je vodio Hrvatski restauratorski zavod), trajno pohrani u Dubrovačkim muzejima.
 
Predmet: Muzej Slavonije Osijek, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Osijek – Vojarna – Poljoprivredni fakultet 
      
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2003., 2004. i 2005. g. pronađen na lokalitetu Osijek – Vojarna – Poljoprivredni fakultet (istraživanja je vodio Muzej Slavonije Osijek), trajno pohrani u Muzeju Slavonije Osijek.
 
Predmet: Gradski muzej Požega, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Čaglin – Ivančevac
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2010. g. pronađen na lokalitetu Čaglin – Ivančevac, na trasi izgradnje magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji MIholjac (istraživanja je vodila tvrtka Geoarheo, Zagreb), trajno pohrani u Gradskom muzeju Požega.
 
Predmet: Arheološki muzej Narona, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta dionica ceste A1 Ravča – Ploče i čvor Ploče – granica BiH (devet lokacija)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2012. i 2013. g. pronađen na devet lokacija istraživanih na trasi izgradnje ceste A1 Ravča – Ploče i čvor Ploče – granica BiH (istraživanja su vodile tvrtke Arheoplan iz Dubravke, Habitat geo iz Dubrovnika, Kaducej iz Splita i Kaukal iz Splita), trajno pohrani u Arheološkom muzeju Narona.
 
Predmet: Muzej Slavonije Osijek, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Osijek – Vojarna – Učiteljski fakultet
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2008. i 2009. g. pronađen na lokalitetu Osijek – Vojarna – Učiteljski fakultet (istraživanja je vodio Muzej Slavonije Osijek), trajno pohrani u Muzeju Slavonije Osijek.
 
Predmet: Muzej grada Trogira, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Vjetroelektrana Jelinak 12, četiri lokacije (Općina Seget)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2012. g. pronađen na lokalitetu Vjetroelektrana Jelinak 12, četiri lokacije (Općina Seget) (istraživanja je vodila tvrtka Pisat rade d.o.o., Split), trajno pohrani u Muzeju grada Trogira.
 
Predmet: Muzej Slavonije Osijek, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Zmajevac, Várhegy-Mocsolás
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2012. g. pronađen na lokalitetu Zmajevac, Várhegy-Mocsolás (istraživanja je vodio Muzej Slavonije Osijek), trajno pohrani u Muzeju Slavonije Osijek.
 
Predmet: Muzej Slavonije Osijek, trajna pohrana pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Osijek – Donji grad – Obrtnička škola
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14), predlaže da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2007. g. pronađen na lokalitetu Osijek – Donji grad – Obrtnička škola (istraživanja je vodio Muzej Slavonije Osijek), trajno pohrani u Muzeju Slavonije Osijek.
 
Predmet: Split, Sinjska 3a, na č.zem. 10801 k.o. Split, zahtjev za uklanjanje kuće
 
Zaključak: Temeljem zaprimljene dokumentacija utvrđeno je kako kuća ne posjeduje arhitektonsku, a nikakvu spomeničku ili povijesnu vrijednost. Hrvatsko vijeće za kulturna dobra je donijelo odluku kojom dozvoljava uklanjanje kuće u Sinjskoj 3a u Splitu na č.zem. 10801 k.o. Split. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje.
 
Predmet: Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička 32, Zgrada Zavoda za forenzičku psihijatriju, paviljon 7, k.č.br. 1146/1, k.o. Vrapče, zahtjev za uklanjanje i faksimilna rekonstrukcija
 
Zaključak: Nakon iscrpnog informiranja o građevinskoj validnosti građevine i nemogućnosti njezine konsolidacije, Vijeće je donijelo odluku kojom se prihvaća mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenik kulture i prirode u Zagrebu. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvaća zahtjev Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu za ponovnu izgradnju metodom faksimilske rekonstrukcije.
 
Predmet: Zagreb, Horvaćanska cesta 32 – zgrada „Ocean filma“ na k.č.br. 5093, k.o. Trešnjevka, zahtjev za uklanjanje
 
Zaključak: Budući je zgrada „Ocean filma“ znatno oštećena, neodržavana i u ruševnom stanju, Vijeće je stoga prihvatilo zahtjev Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu za uklanjanje zgrade „Ocean filma“ u Horvaćanskoj cesti 32 na k.č.br. 5093, k.o. Trešnjevka i izgradnju nove metodom faksimila. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje.
 
Predmet: Marija Bistrica, Svetište Majke Božje Bistričke, Planićeva dogradnja na k.č. 6 k.o. Marija Bistrica, zahtjev za uklanjanje
 
Zaključak: Detaljnim uvidom u dogradnju Svetišta Majke Božje Bistriče Vijeće je donijelo odluku kojom podržava mišljenje Konzervatorskog odjela u Krapini i suglasno je s uklanjanjem dogradnje smatrajući je izrazito narušavajućom, te će njezino uklanjanje bitno doprinijeti boljoj spomeničkoj slici zaštićenog sklopa.Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Vijeće također preporuča da se provede arhitektonski natječaj s odgovarajućim uvjetima koje će odrediti nadležni konzervatorski odjel.
 


69. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
održana 1. veljače 2017 - mišljenja
 
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za Bušelića kulu u zaseoku Bušelići kod Tučepa na k. č. 191 (zk. ul. 1572/6), k. o. Tučepi
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Splitu, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za Bušelića kulu u zaseoku Bušelići kod Tučepa na k. č. 191 (zk. ul. 1572/6), k. o. Tučepi.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za Kulturno–povijesnu cjelinu naselja Bol na k. č. zgr. 803, k. o. Bol
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Splitu, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za Kulturno-povijesnu cjelinu naselja Bol. Naknadno je utvrđeno da se k. č. zgr. 803, k. o. Bol ne nalazi unutar zaštite navedene cjeline te je greškom upisana u Rješenje.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za dio Kulturno –povijesne cjeline Kričak Bekavci na k.č. 701, k. č. 663/2, k. č. 663/1, k. č. 383/3, k. č. 772, k. č. 665, k. č. 664, k. č. 716, sve k.o. Brela
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Splitu, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za dio Kulturno-povijesne cjeline Kričak Bekavci na na k.č. 701, k. č. 663/2, k. č. 663/1, k. č. 383/3, k. č. 772, k. č. 665, k. č. 664, k. č. 716, sve k.o. Brela.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe na zk. č. zem. 894/2 i zk. č. zem. 894/3, k. o. Split
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Splitu, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za zk. č. zem. 894/2 i zk. č. zem. 894/3, k. o. Split.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za Gradinu u Turnju na k. č. 3606 i 3607 (stara izmjera 1202 i 1203/1 (zk. ul. 1262)), k. o. Turanj
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Zadru, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe na k. č. 3606 i 3607 (stara izmjera 1202 i 1203/1 (zk. ul. 1262)), k. o. Turanj. Naknadno je ustanovljeno da se predmetna Gradina ne nalazi na navedenim česticama.
  
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe na k.č. 310 k.o. Silba
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Zadru, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za k.č. 310 k.o. Silba koja je pogreškom bila zaštićena kao dio zaštite crkve Blažene Gospe od Karmela na Silbi Rješenjem klasa: UP/I-612-08/09-06/0278, urbroj: 532-04-01-01/4-09-2 od 15. 10. 2009. godine.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za kompleks bunja Rašinov stan u Okitu kod Vodica na k. č. zem. 3575 (zk. ul. 255), k. o. Vodice
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Šibeniku, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za kompleks bunja Rašinov stan u Okitu kod Vodica na k. č. zem. 3575 (zk. ul. 255), k. o. Vodice jer je naknadno ustanovljeno da se kompleks bunja Rašinov stan ne nalazi na navedenim česticama.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za Kuću Petrovski na k.č. 495, 496 i 499, k.o. Senj
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Gospiću, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za Kuću Petrovski na k.č. 495, 496 i 499, k.o. Senj jer je naknadno ustanovljeno da se predmetna kuća ne nalazi navedenim česticama.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za Arheološku zonu gradinskog naselja na Sisu na k.č. 7693/2 k.o. Dragozetići
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Rijeci, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za Arheološku zonu gradinskog naselja na Sisu na k.č. 7693/2 k.o. Dragozetići. Rješenjem klasa: UP/I-612-08/06-06/0141, urbroj: 532-04-01-01/4-06-2 od 23. 3. 2006. godine utvrđeno je svojstvo kulturnoga dobra za Arheološku zonu gradinskog naselja na Sisu. Naknadno je utvrđeno da se k. č. 7693/2, k. o. Dragozetići ne nalazi unutar zaštite navedene zone te je greškom upisana u Rješenje.
 
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za k.č.zgr. 513/1, k.č.zem. 1127/1, k.o. Dubrovnik
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za k.č.zgr. 513/1, k.č.zem. 1127/1, k.o. Dubrovnik.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za dio Ruralne cjeline, Velika Lešnica
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Rijeci, za smanjenje obuhvata zaštite ruralne cjeline Velika Lešnica u odnosu na staro Rješenje iz 1976. godine.
 
Novom se zaštitom izuzimaju sljedeće k. č.:            1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1749, 1795, 1795/11, 1795/14, 1795/15, 1795/16, 1795/17, 1795/18, 1795/19, 1795/20, 1795/21, 1795/22, 1795/23, 1795/24, 1795/25, 1795/26, 1795/27, 1795/28, 1795/29, 1795/30, 1795/31, 1795/32, 1795/33, 1795/34, 1795/1, 1797, 1796, 1750, 1751, 1732, 1595, 1594, 1731, 1593, 1591, 1766, 1795/1, 1795/3, 1591, 1592, 1598,1599, 1600/3, 3600, 1643, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 174, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737, 1736, 1735, 1734, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 1704, 7741, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1701, 1702, 3253, 3254, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266/1, 3266/2, 3267, 3268, 3269, 3270, 3189, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3214, 3215, 3216, 3116, 3115, 3114, 3113, 3112, 3111, 3110, 3109, 3107, 3106, 3105, 3104, 3101, 3102, 2703, 3208, 3209, 3211, 3210, 3216, 3217, 3212, 3213, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3076, 3077, 3078, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3098, 3100, 1824, 1825/3, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1822, 1823, 1820/1, 1807, 1820/2, 1820/3, 1795/7, 1805, 1803, 1795/6, 1800, 1795/5, 1799, 1818, 1806, 1802, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1788, 1798, 1790, 1791, 1792, 1801, 1793, 1786, 1783, 1784, 1785, 1787, 1795/10, 1795/9, 1795/8, 1794, 1795/12, 1795/13, 1795/14, 1795/11, 1798, 1797, 1501, 1485/3, 1485/4, 1485/7, 1486, 1485/5, 1485/2, 1485/1, 6202, 6203/1, 6203/2, 1490, 1488, 1489, 1487, 1491, 1494, 1495, 1493, 1492, 1509, 1510, 1497, 1507, 1500, 1508, 1496, 1505, 1506, 1511, 1503, 1515, 1504, 1514, 1547, 1546, 1518, 1548, 1549, 1546, 1519, 1520, 1545, 1544, 1521, 1522, 1523, 1543, 1528, 6201/5, 6201/6, 6201/7, 6201/8, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1921, 1919, 1920, 1928, 1929, 1931, 1932, 1935, 1936, 1933, 1934, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963/1, 1963/2, 1964, 1965, 1966/1, 1966/2, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 1979, 1980, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1984, 1985, 1983, 1991, 1992, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2707/40, 2707/41, 2707/39, 2707/37, 2707/36, 2707/35, 2707/34, 2707/33, 2707/32, 2707/31, 2707/30, 2707/3, 2707/42, 2707/43, 2707/44, 2707/45, 2707/46, 2707/47, 2707/48, 2707/49, 2707/50, 2707/51, 2707/52, 2707/53, 2707/54, 2707/55, 2707/56, 2707/57, 2707/58, 2707/59, 2707/60, 2707/61, 2707/62, 2707/63, 2707/64, 2707/65, 2707/66, 2707/67, 2707/68, 2707/69, 2707/70, 2707/71, 2707/72, 2707/73, 2707/74, 2707/75, 2707/76, 2707/77, 2707/78, 2707/79, 2045, 2041, 2042, 2040, 2043, 2039, 2038, 2037/1, 2037/2, 2036, 2035, 2034, 2033, 2032, 2031, 2030, 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 1918, 1825/2, 2984, 2983, 2982, 2985, 2841, 2978, 2981, 2940, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2829, 2828, 2827, 2826, 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819, 2818, 2817, 2816, 2815, 2814, 281, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796, 2795, 2794, 2793, 2792, 2791, 2790, 2789, 2788, 2787, 2786, 2785, 2784, 2783, 2782, 2781, 2780, 2779, 2778, 2777, 2776, 2775, 2774, 2773, 2772, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, 2763, 2762, 2761, 2760, 2759, 2758, 2757 2756, 2707/1, 2707/2, 2707/3, 2707/4, 2707/5, 2707/6, 2707/7, 2707/8, 2707/9, 2707/10, 2707/11, 2707/12, 2707/13, 2707/14, 2707/15, 2707/16, 2707/17, 2707/18, 2707/19, 2707/20, 2707/21, 2707/22, 2707/23, 2707/24, 2707/25, 2707/26, 2707/27, 2707/28, 2707/29, 2841, 2980, 2982, 2979, 2976, 2975, 2972, 2971, 2968, 2967, 2964, 2963, 2960, 2959/1, 2959/2, 2956, 2955, zg. 7, zg. 2, zg. 3, zg. 1, zg. 9, 2952, 2951, 2948, 2947, 2843, 2844, 2842, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2925, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2903, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2921, 2920, 290, 290, 2915, 2914, 2909, 2908, 2906, 2905, 2907, 2910, 2911, 2912, 2913, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959/1, 2959/2, 2961, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3214/1, 3214/2, 3117, 3127, 3128, 3115, 3114, 3113, 3112, 3111, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213, 3216, 3127, 3128, 3132, 3207, 3206, 3205, 3204/1, 3204/2, 3204/3, 3204/4, 3204/5, 3204/6, 3203, 3202, 3201, 3200, 3199, 3198, 3197, 3196, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3190, 3189, 3188, 3187, 3186, 3185, 3184, 3183, 3182, 3181, 3180, 3179, 3178, 3177, 3176, 3175, 3174, 3173, 3172, 3171, 3170, 3169/1, 3169/2, 3167, 3166, 3165, 3164, 3163, 3162, 3161, 3160, 3159, 3156, 3155, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151 i 3152, sve k.o. Brod na Kupi.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe za nekretninu na zk.č. br. 3205/1 upisanu u zk.ul. 2000, k.o. Markuševec
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe za nekretninu na zk.č. br. 3205/1 upisanu u zk.ul. 2000, k.o. Markuševec, jer se predmetna nekretnina nalazi izvan područja zaštićene kulturno povijesne cjeline.
 
Zahtjev za prestankom svojstva kulturnog dobra i brisanjem zabilježbe na k. č. zgr. 2861, k. č. zem. 1114/1, 115/1, 1115/5, 1115/6 i 1115/7, sve k. o. Dubrovnik (zk. ul. 854)
 
Zaključak: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra i brisanje zabilježbe na k. č. zgr. 2861, k. č. zem. 1114/1, 115/1, 1115/5, 1115/6 i 1115/7, sve k. o. Dubrovnik (zk. ul. 854).
 
Zahtjev za nastavak rudarskih radova na arheološkom lokalitetu Brekinjova Kosa, kamenolom Bojna k.č. 1817, k.o. Bojna
 
Zaključak: Vijeće je potvrdilo da se radi o arheološkom nalazištu od prvorazrednog značaja koji mijenja, revalorizira i upotpunjuje dosadašnje spoznaje ne samo arheološke naravi, već i one nacionalne povijesti iz razdoblja stvaranja hrvatske države u ranom srednjem vijeku.
Uvažavajući iskazani javni interes i investiciju važnu za razvoj grada Gline i cijele županije, smatra da je nastavak rudarskih radova moguć u Području 2. srednji dio 970m² Eksploatacijskog polja „Bojna“ u periodu do 2018. godine. Vijeće je imenovalo Stručno Povjerenstvo u sastavu prof. Zvonko Bojčić, dr. sc. Tajana Pleše i mr. sc. Zoran Wiewegh, a povjerenstvu se po potrebi mogu pridružiti pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i predsjednik Vijeća prof. Miljenko Domijan, koji će pratiti dinamiku i provedbu aktivnosti u Zoni 2. Za novu ekspoloatacijsku zonu Povjerenstvo će temeljem snimke Lidar koju je obavio Hrvatski restauratorski zavod odrediti potencijalne lokacije u neposrednoj blizini kao moguće prijedloge novih eksploatacijskih zona.
 
Razmatranje prijedloga projekta izgradnje nove Crkve Našašća sv. Križa na povijesnom lokalitetu s arheološkim ostacima stare, k.č.br.862 k.o. Zrin
 
Zaključak: Vijeće smatra da je s aspekta očuvanja kulturnih dobara nužno konsolidirati, konzervirati i adekvatno prezentirati ostatke zidova stare crkve. Uvjete za taj nužni zahvat odredit će Konzervatorski odjel u Sisku. Za potrebe bogosluženja na tom mjestu, Vijeće predlaže dvije mogućnosti: postavljanje novog oltara oblikovanog suvremenim likovnim izrazom u zoni svetišta stare crkve ili njezinu faksimilsku obnovu na osnovu postojeće dokumentacije. Ovakvu obnovu potkrepljuje činjenica nasilnog rušenja crkve kao vjerskog i nacionalnog simbola. Za ovakav pristup uređenja arheološkog lokaliteta u biloj kojoj varijanti nužno je ishoditi uvjete nadležnog konzervatorskog odjela. Ukoliko se inzistira na podizanju nove crkve smatramo da se ona treba izgraditi na mjestu koje nije u neposrednom fizičkom i vizualnom kontaktu s arheološkim ostacima stare.
 
Razmatranje prijedloga uređenja Spomen-parka Domovinskog rata u prostoru tvrđave „Brod“
 
Zaključak: Vijeće je donijelo odluku kojom se prihvaća mišljenje Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu te smatra kako je potrebno pronaći drugu lokaciju. Naglasivši osjetljivost lokacije u kontaktnoj zoni povijesnog središta Vijeće se osvrnulo i na skrb o osiguranju dostojanstva u memoriranju Domovinskog rata, te odgovarajućeg kvalitetnog oblikovanja Spomen-parka, pa preporuča provedbu javnog arhitektonskog natječaja. 68. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
održana 13. listopada 2015 - mišljenja
 
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje građevine tzv. ex „Revije“/ Makale na k.č. 2623 k.o. Šibenik.
 
Pri donošenju mišljenja na 63. Sjednici Vijeće nije bilo upoznato sa konstruktivnim stanjem građevine. Stručnom ekspertizom koju je izradio Građevinski fakultet u Zagrebu potvrđeno je kako konstrukcija objekta posjeduje oštećenja koja utječu na uporabnost objekta u cjelini. S obzirom na iskazan javni interes i projekt koji je ocijenjen kao strateška investicija za razvoj grada Šibenika, Vijeće je donijelo odluku kojom prihvaća zahtjev i odobrava uklanjanje građevine na k.č. 2623 k.o. Šibenik. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Pri izgradnji nove građevine potrebno je osobitu pozornost usmjeriti na odnos postojećih građevina i nove građevine s osobitom pažnjom na panoramske vizure, te ostale uvjete koje će odrediti Konzervatorski odjel u Šibeniku.
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje župnog dvora u Imbriovcu, k.č. br. 1124/21 k.o. Imbriovec
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra je utvrdilo kako radi kulturno-povijesne važnosti, ne prihvaća uklanjanje zgrade župnog dvora, smatra da ju je potrebno očuvati i odrediti joj prikladnu funkciju. Također je podržalo prijedlog Konzervatorskog odjela u Bjelovaru da se predmetna građevina zaštiti kao pojedinačno kulturno dobro.
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje kapele Presvetog Trojstva, k.č. br. 261 k.o. Brezovac
 
Budući je kapela ocijenjena kao dobro od lokalnog značenja, koja čini sastavni dio ukupnih vrijednosti povijesnog ambijenta i identiteta prostora, Vijeće je donijelo odluku kojom ne odobrava rušenje.
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje stambene kuće i pomoćne građevine u Zagrebu na adresi Jagodnjak 12, k.č. br. 3522 k.o. Centar.
 
Vijeće je donijelo odluku kojom prihvaća rušenje građevine na k.č. br. 3522 k.o. Centar. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje.
 
Predmet: Zahtjev za izgradnju zamjenske stambene građevine u Zagrebu, Nazorova 11, k.č.br. 1304 k.o. Centar

Razmatrajući o zahtjevu i uzimajući u obzir osobitost prostora i naglašenu arhitektonsku vrijednost građevine, te njenu očuvanost i nakon dogradnje 1924. godine, Vijeće smatra da je kuća nedjeljiv dio povijesnog sloja gradnje u predjelu koji je planski reguliran i gdje su oblikovane rezidencijalne zgrade, koje određuju fizionomiju povijesnog prostora grada Zagreba, te ne prihvaća zahtjev za uklanjanje građevine i ponovnu izgradnju. Kao dodatni argument svome mišljenju Vijeće naglašava da je pri oblikovanju kuće u povijesti sudjelovalo nekoliko značajnih hrvatskih arhitekata.
 
Predmet: Način obnove i prezentacije kulturnog dobra “Graditeljski sklop nekadašnje crkve sv. Ilije i Vinka – “Meraja“ radi realizacije projekta „Rekonstrukcija i prikaz ranokršćanske crkve sv. Ilije na Meraji“.
 
Vijeće smatra da se predmet nije ni trebao slati ovome tijelu na raspravu, jer Vijeće ne može ocjenjivati idejna rješenja. Potrebno je preciznije definirati buduću namjenu građevine i utvrditi projektni zadatak, te sukladno projektnom zadatku definirati konzervatorske uvjete.
 
Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s nalazišta AN 13 Petrijevci - Čerina
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal s nalazišta AN 13 Petrijevci-Čerina trajno pohrani u Muzeju Slavonije u Osijeku.
 
Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Osijek - Vojarna
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Osijek-Vojarna trajno pohrani u Muzeju Slavonije u Osijeku.
 
Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta benediktinske opatije sv. Mihovila Arkanđela na Rudinama
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je s odlukom Hrvatskog muzejskog vijeća da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta benediktinske opatije sv Mihovila Arkanđela na Rudinama, trajno pohrani u Gradskom muzeju Požega.
  
Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta Pavlin Kloštar, Streza – ostaci pavlinskog samostana Svih Svetih
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se arheološki materijal s lokaliteta Pavlin Kloštar, Streza trajno pohrani u Gradskom muzeju Bjelovar.
 67. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 15. LIPNJA 2015 - mišljenjaPredmet: Zgrada stare škole u Baškoj Vodi na k.č. zgr.465 k.o. Bast – Baška Voda, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Splitu da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č. zgr.465 k.o. Bast – Baška Voda.


Predmet: Trg Škor u Starom Gradu, Grad Stari Grad, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za Trg Škor u Starom Gradu, Grad Stari Grad. Unatoč činjenici da se Trg Škor nalazi unutar već zaštićene urbanističke cjeline Staroga Grada artikulacija arhitekture uokolo trga nosi više vrijednosti po kojima zaslužuje i administrativno zasebno naglašenu zaštitu.


Predmet: Utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č.br. 411/2 u k.o. Novska

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Sisku da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č.br.411/2 (zk.ul. 140) k.o. Novska.


Predmet: Tradicijska kuća tršćara i ambar u Hrastinu u ulici Šandora Petefija 19, na k.č. br. 134, (zk.ul.109) k.o. Hrastin, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Osijeku da se utvrdi prestanak svojstva kulturnog dobra za Tradicijsku kuću tršćaru i ambar u Hrastinu. Vijeće traži od Konzervatorskog odjela u Osijeku dodatno obrazloženje i dokumentaciju o devastaciji kulturnog dobra.


Predmet: Tradicijska kuća tršćara u Vardarcu, Ulica Šandora Petefija 144 na k.č.br. 702, (zk.ul 261) k.o. Vardarac

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Osijeku da se utvrdi prestanak svojstva kulturnog dobra za Tradicijsku kuću tršćaru u Vardarcu. S obzirom da od navedene kuće tršćare na licu mjesta više nema traga Vijeće traži od Konzervatorskog odjela u Osijeku dodatno obrazloženje.


Predmet: Utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č.zem. 748 (zk.ul. 65), k.o. Močići.

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za k.č.zem. 748 (zk.ul. 65), k.o. Močići.
 66. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 11. svibnja 2015. - mišljenjaPredmet: Gornja Bistra, Dvorac Oršić plan obnove

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra raspravljalo je o zahtjevu za rekonstrukciju i ugradnju knauf ploča u tri prostorije dvorca Oršić u Gornjoj Bistri u kojem je smještena Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi. Uvažavajući jasno iskazani javni interes, Hrvatsko vijeće za kulturna dobra smatra da je intervencija u prostoru moguća i da se podržava privremena dozvola za radove rekonstrukcije u cilju poboljšanja uvjeta pacijenata smještenih u dvorcu. S obzirom na visoku valorizaciju građevine, prije početka radova potrebno je izvršiti ispitivanja koja će uzeti u obzir sve aspekte zaštite i garantirati reverzibilnost i neoštećivanje povijesnih struktura. U tom smislu potrebno je postupati prema uvjetima koje će odrediti Konzervatorski odjel u Zagrebu.


Predmet: Dubrovnik, projekt pristana za brodove Komarda

U raspravi po zahtjevu Omega engeneering d.o.o. iz Dubrovnika vezano na glavni projekt pristana za brodove Komarda u Dubrovniku uz staru luku na poziciji između Lazareta i utvrde Revelin Vijeće je obaviješteno o potrebi informiranja UNESCO-a o zahvatu koji bi mogao utjecati na “izvanrednu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine” (članak 172. Operativnih smjernica za provedbu Konvencije o svjetskoj baštini). Stoga Vijeće podržava mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku da je za izdavanje posebnih uvjeta nužno izraditi Studiju procjene utjecaja na svjetsku baštinu prema preporuci i metodologiji ICOMOS-a.


Predmet: Dubrovnik, Postavljanje skulpture sv. Vlaha na sjeverni ulaz u Grad

Vijeće je donijelo odluku kojom podržava mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i ne prihvaća predloženu inicijativu za postavljanje lika sv. Vlaha na sjeverni gradski ulaz. Takav zahvat bilo bi potrebno preispitati i u odnosu na intencije UNESCO-ovih preporuka, budući se radi o lokaciji koja je zaštićena Konvencijom o svjetskoj baštini.


Predmet: Dubrovnik, Vila Rusko zahtjev za uklanjanje dijela ogradnog zida

Raspravljano je o zahtjevu za uklanjanje dijela ogradnog zida radi uspostave garažnog prilaza vile Rusko u Dubrovniku. Vijeće odobrava probijanje otvora ogradnog zida u svrhu uspostave garažnog prilaza, te predlaže da se za konačno rješenje izradi nekoliko varijanti koje bi s obzirom na ambijent nenametljivo definirali formu ulaznom otvoru.


Predmet: Bakar, Kuća u ulici Palada, zahtjev za uklanjanje

Raspravljano je o zahtjevu za uklanjanje kuće u Bakru smještene na k.č. 2497 k.o. Bakar. Budući se radi o kući smještenoj unutar zone „A“ zaštićene urbanističke cjeline grada Bakra, Vijeće smatra kako kuća sa svojim položajem i linijom sudjeluje u oblikovanju prostora, te ne odobrava njezino uklanjanje, a  prihvaća mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci o očuvanju vanjskog izgleda kuće i slobodnog određivanja namjene i načina konsolidacije.


Predmet: Bribirska glavica, zahtjev za dogradnju „Marunove kuće“

Vijeće je zaključilo da je postojeća kuća narušavajuća te podržava njezino preoblikovanje u zatečenim tlocrtnim gabaritima. Upućuju se projektanti i Konzervatorski odjel u Šibeniku na tješnju suradnju u pronalaženju optimalnog rješenja koje će se na prihvatljiv način nadogradnju učiniti vizualno nenametljivom i nipošto štetnom za spomenički integritet Bribirske glavice.


Predmet: Jastrebarsko, rekonstrukcija raskrižja ulica V. Mačeka, Bana J. Jelačića i Petra Svačića

Vijeće je prihvatilo mišljenje Konzervatorskog odjela u Zagrebu i ne podržava izgradnju kružnog toka. Predloženu intervenciju u prostoru smatra štetnom s obzirom na promjenu karaktera povijesnog naselja grada Jastrebarskog, kao i poništenje povijesne ograde pojedinačno zaštićene kapele sv. Duha. Vijeće preporuča projektirati i provesti varijantna rješenja raskrižja, a sve u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.


Predmet: Topusko, zgrada Žandarmerije, zahtjev za razgradnju

Vijeće je donijelo odluku kojom prihvaća mišljenje Konzervatorskog odjela u Sisku i dozvoljava razgradnju zgrade Žandarmerije u Topuskom. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Ponovna izgradnja na tom mjestu je moguća pod uvjetom njene faksimilne rekonstrukcije, te uz maksimalno korištenje postojeće drvene građe. Dodatne uvjete odredit će Konzervatorski odjel u Sisku.
 65. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 29. SIJEČNJA 2015. - mišljenja
Predmet: Srđ, Rekonstrukcija tvrđave Fort Imperial u Dubrovniku

Prihvaćeno je idejno rješenje - Varijanta 2 s pristupnom rampom u podzemnu etažu uz sjeverni rub platoa. U doradi projekta Vijeće upućuje projektanta na suradnju s nadležnim Konzervatorskim odjelom. Vijeće također smatra da su neki elementi izvorne arhitektonske artikulacije nedovoljno naglašene (pr. puškarnice na sjevernom pročelju) nedovoljno prisutni u rješenju te bi trebalo preispitati mogućnost njihove interpretacije. Vijeće upućuje Konzervatorski odjelu u Dubrovniku na tješnju suradnju s nadležnim službama u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture pri iznalaženju odgovarajućeg rješenja u očuvanju i obnovi ovoga kulturnog dobra.


Predmet: Pula, Obnova prostora Katarina – Monumenti

Vijeće je upoznato s problemom obnove područja te je izrazilo pozitivno mišljenje u svezi s ponuđenim projektom obnove. Ujedno smatra prihvatljivom razgradnju zgrade 03 (kako je navedeno u idejnom rješenju) zbog izrazito lošeg stanja i nemogućnosti konsolidacije. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Vijeće preporuča da Konzervatorski odjel u Puli, uvažavajući značaj navedene građevine odredi investitoru vraćanje zgrade 03 u osnovnim oblicima, kada se za to steknu uvjeti, a da se do tada dozvoli predloženi sadržaj iz idejnog rješenja.


Predmet: Srednjovjekovni arheološki lokalitet „Ivanjci-Živkov brijeg“ u Gradinskoj Brezovici, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Požegi da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č. br. 83/1, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99/2 i 99/1, sve k.o. Brezovica (stara izmjera: k.č. br. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98 i 99/1, sve k.o. Gradinska Brezovica.


Predmet: Stari grad Dubovac, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Vijeće je donijelo odluku kojom podržava prijedlog Konzervatorskog odjela u Karlovcu te smatra da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.
 64. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 11. PROSINCA 2014. GODINE - mišljenjaPredmet: Krapina, Kuća u Magistratskoj 17 u Krapini na k.č. 1609 (zk.ul. broj 2781), k.o. Krapina-grad (stara izmjera k. č. 213 (zk. ul. 4238), k. o. Krapina), utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Krapini da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.


Predmet: Stružec, Tradicijska kuća u Strušcu 217 (23), k.č. br.7 (zk.ul. 833), k.o. Stružec, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Sisku da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.


Predmet: Dvorac Lovrečina u Kućarima pokraj Vrbovca, k. č. 453/1 (zk. ul. 875), k. o. Gostović, prestanak svojstva kulturnog dobra za navedenu česticu

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Zagrebu da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za navedenu česticu.


Predmet: Osekovo, Tradicijska kuća na k.br. 190 u Osekovu, na k.č. br.1301, z.k.ul. br.906, k.o. Osekovo, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Sisku da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za navedenu česticu.


Predmet: Zagreb, Tradicijska kuća na adresi Vinec 30a (stara adresa Vinec 14), utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), Vijeće daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za uklanjanje, uz uvjet da se za tu tradicijsku kuću prije uklanjanja izradi potpuna dokumentacija s detaljnim arhitektonskim snimkom i fotografijama.


Predmet: Lokalitet Brezje kod Varaždina, dobra na k.č. 10312/6 k.o. Varaždin, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Varaždinu da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.


Predmet: Smanjenje obuhvata kulturnog dobra u Kompleksu nekadašnje mornaričke zrakoplovne postaje Puntižela (Hidrobaza) kod Štinjana.

Vijeće je suglasno s mišljenjem Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Puli da se izvrši smanjenje obuhvata tog Kompleksa. Prethodno se od Konzervatorskog odjela u Puli traži točne podatke s naznakama katastarskih čestica.


Predmet: Belišće, Kompleks tvornice S.H. Gutmann, zahtjev za izmjenu Rješenja u dijelu prostornog obuhvata

Vijeće je suglasno s mišljenjem Konzervatorskog odjela u Osijeku o prostornom obujmu zone koja se izuzima od mjera zaštite kulturnih dobara. Preporuča se detaljna valorizacija objekata koji su se smanjenjem obuhvata našli izvan zaštite, te na osnovi utvrđenog pojedinačna zaštita istih.


Predmet: Križevci, Franje Markovinovića 57 na k.č. 282/2 k.o. Koprivnica, zahtjev za uklanjanje kuće

Prema mišljenju Konzervatorskog odjela u Bjelovaru kuća je s nizom intervencija izmijenila izvorno stanje, a zbog dotrajalosti je i napuštena. Razmatrajući zahtjev i uzimajući u obzir da je recentnom gradnjom uz predmetnu kuću narušena ambijentalna vrijednost uličnog poteza Vijeće prihvaća uklanjanje kuće. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za uklanjanje.


Predmet: Velika Mučna, Parohijski dom na k.č.br: 1124/21, k.o. Velika Mučna, Zahtjev za uklanjanje parohijskog doma

Vijeće je suglasno sa zahtjevom te temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za uklanjanje. Prije uklanjanja potrebno je Parohijski dom detaljno dokumentirati. Ponovna izgradnja na tom mjestu moguća je samo pod uvjetom njene faksimilske rekonstrukcije. Dodatne uvjete odredit će Konzervatorski odjel u Bjelovaru.


Predmet: Split, Ulica Mandalinski put, zahtjev za ukidanje svojstva kulturnog dobra na kat.čest. 5475/1 i 5475/8 k.o. Split, nadopuna zahtjeva

Vijeće smatra da je mišljenje Konzervatorskog odjela iz Splita usvojivo te temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost izdavanju prethodnog odobrenja za uklanjanje sadašnjih arhitektura. Također se dopušta traženo okrupnjavanje katastarskih čestica, kako bi se sve uskladilo sa važećim urbanističkim odredbama.
 63. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 30. LISTOPADA 2014. GODINE - mišljenja


Predmet: Sisak, Nastavak radova rekonstrukcije kolodvora u Sisku

Predloženo je da se pronađeni nalazi dijela rimskog foruma izmjeste uz strogo poštivanje uvjeta propisanih od Ministarstva kulture i Konzervatorskog odjela u Sisku (izrada dodatne dokumentaciju, konzervacija kamena i dr.), a prema zaključcima sastanka održanog u kolovozu 2014. godine. Vijeće dodatno traži da se striktno odredi vlasništvo nalaza te unaprijed odredi prostor u kojem će biti pohranjeni u skladu sa svim muzeološkim standardima. Posebno se preporučuje da se prezentacija nalaza izvrši u pothodniku i zgradi kolodvora na način kako je bilo prikazano u idejnom projektu na sjednici Vijeća.


Predmet: Urušavanje gotičke kuće Zaninović i crkve sv. Ivana u gradu Hvaru

Vijeće je donijelo odluku da je moguća razgradnja svih arhitektonskih i građevinskih elemenata uz rekompoziciju istih s napomenom da je potrebno držati se smjernica koje će odrediti Konzervatorski odjel u Splitu. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njihovo uklanjanje.


Predmet: Split, Ulica Mandalinski put, zahtjev za ukidanje svojstva kulturnog dobra na kat.čest. 5475/1 i 5475/8 k.o. Split

Vijeće nije odobrilo isključivanje rečenih čestica iz zone B, što znači da vraća predmet u postupak projektiranja na tim česticama po uvjetima urbanizma, a uz striktnu suradnju s nadležnim konzervatorskim odjelom.


Predmet: Zahtjev za uklanjanje i ponovnu izgradnju kuće na kat. čest. zgr. 2623 k.o. Šibenik

Vijeće je donijelo odluku kojom ne odobrava zahtjev za uklanjanje kuće na kat.čest.zgr. 2623 k.o. Šibenik, no daje preporuku da se u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Šibeniku ispitaju sve mogućnosti u smislu zadovoljavanja cjelovite slike tog dijela grada kao i određene memorije na povijesni sloj arhitekture kojoj je kuća u Šibeniku rijetki primjerak.


Predmet: Radovi na obnovi mosta u tvrđavi „Brod“ – nastavak radova

Shodno zahtjevu Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu potrebno promijeniti raniju koncepciju, dopuniti dokumentaciju te sanirati, konzervirati i prezentirati most prema izvornom izgledu. To znači da se preporuča most obnoviti kao pješački s mogućnošću nužnog, kolnog prometa, dok bi se kolni pristup (opskrba, interventna vozila, obnova) preselio na drugi postojeći odnosno povijesni sjeverni ulaz - Osječka vrata. Uzimajući u obzir sve navedeno Vijeće je donijelo odluku kojom podržava stav Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu.


Predmet: Zahtjev za smanjenje obuhvata kulturnog dobra za Kompleks nekadašnje mornaričke zrakoplovne postaje Puntižela (Hidrobaza) kod Štinjana

Načelno je prihvaćeno smanjenje zone zaštite, i preporučeno da se postupak obavi u suradnji s projektantom koji je izradio detaljnu konzervatorsku podlogu područja bivše zrakoplovne mornaričke postaje Puntižela, a kojom je utvrđen tretman obnove pojedinih građevina ali i smjernica za razvoj cjelovitog područja.


Predmet: Obavijest o dodjeli Podruma Dioklecijanove palače na korištenje i upravljanje Muzeju grada Splita

Vijeće smatra neophodnim da se prije bilo kakvog djelovanja provjeri prava vlasništva nad Podrumima i to posredstvom nadležnog konzervatorskog odjela. Tek potom moći će se odlučivati o predmetu dodjele Podruma i načinu njihovih korištenja i upravljanja. S potpunijim podacima o navedenome, Vijeće će na jednoj od sljedećih sjednica raspraviti istu problematiku.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta župna crkva Uznesenja BDM u Gori

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2003. godine pronađen tijekom istraživanja župne crkve Uznesenja BDM u Gori, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Stari grad Košutgrad

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2012. godine pronađen tijekom istraživanja Starog grada Košutgrada, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Utvrda Klinac

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal, koji je 2011. godine pronađen tijekom istraživanja Utvrde Klinac, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta pavlinski samostan BDM u Mikleuški na Moslavačkoj gori

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2009.-2012. godine pronađen tijekom istraživanja pavlinskog samostana BDM u Mikleuški na Moslavačkoj gori, trajno pohrani u Muzeju Moslavine u Kutini. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Stari grad Zrin

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2012. g. pronađen tijekom istraživanja Starog grada Zrina, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Vinkovci – Ul. M. Gupca bb (Ervenica/Poljski jarak) i Vinkovci – Duga ulica 26

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2011. godine pronađen u Vinkovcima – Ul. M . Gupca b.b. (Ervenica/Poljski jarak) te pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2011. godine pronađen u Vinkovcima – Duga ulica 26, trajno pohrani u Gradskom muzeju Vinkovci. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta pavlinski samostan sv. Petra na Petrovoj gori

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2006. i 2007. godine pronađen tijekom istraživanja pavlinskog samostana sv. Petra na Petrovoj gori, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet:  Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Utvrda Bršljanac

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2012. godine pronađen tijekom istraživanja Utvrde Bršljanac, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.