Smjernice za vrednovanje arhivskih programa

Cilj potpore programima arhivske djelatnosti jest podržati aktivnosti arhiva i drugih ustanova koje skrbe za dugoročno očuvanje i dostupnost arhivskog gradiva, njegovu zaštitu, obradu, predstavljanje i korištenje, te pridonose razvoju arhivske djelatnosti u skladu sa suvremenim trendovima i potrebama zajednice. Programske aktivnosti trebaju pridonositi vidljivosti i iskoristivosti arhivskog gradiva kao značajnog dijela lokalne, nacionalne i europske kulturne baštine, redovitom preuzimanju novog gradiva, pridonositi razvoju novih kreativnih, obrazovnih i drugih sadržaja i usluga, jačanju stručnih kompetencija, suradnje među ustanovama i programima te podizati razinu istraživanja, zaštite i očuvanja gradiva.

Pri vrednovanju arhivskih programa posebno će se podržati programi arhiva koji su usmjereni na razvoj osnovne djelatnosti arhiva, na obogaćivanje fondova i zbirki javnih arhiva gradivom koje se ne preuzima po službenoj dužnosti, na dugoročno očuvanje  arhivskog gradiva i na razvoj usluga i programa koji su namijenjeni korisnicima gradiva i javnosti.

S tim u skladu financiranje će se odvijati prema sljedećim podprogramskim djelatnostima:
 • zaštita arhivskog gradiva (restauracija i konzervacija, zaštitno snimanje, nabava repromaterijala, nabava zaštitne opreme, nabava kutija)
 • prikupljanje arhivskog gradiva (otkup arhivskog gradiva)
 • izdavačka djelatnost
 • izložbena i promotivna djelatnost (izložbe, kulturne manifestacije)
 • znanstvena djelatnost, stručno usavršavanje i razvoj (stručno usavršavanje, stručni i znanstveni skupovi, istraživanja, razvojni projekti)

Arhivi će slati jednu prijavnicu po podprogramskoj djelatnosti koja će objediniti sve programe iz te djelatnosti koje arhiv planira realizirati u cjelogodišnjem razdoblju, primjerice prijavljeni program naziva ''Izdavačka djelatnost arhiva'' može uključivati jedan ili više programa različitih publikacija za koje je arhiv procijenio da će ih  realizirati tijekom kalendarske godine.
Posebno će se podržavati programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između arhiva, odnosno organizaciju zajedničkih izložaba, manifestacija, realizaciju izdavačkih programa i ostalih projekata.
Hrvatsko arhivsko vijeće preporuča da svaki arhiv po pojedinoj prijavnici za podprogramsku djelatnost sastavi popis prioriteta, odnosno programa čije financiranje smatra prioritetnim te dostavi popis uz programe.

Zaštita arhivskog gradiva

1. Restauriranje i konzerviranje

Restauriranje i konzerviranje arhivskog, audiovizualnog i drugog gradiva obavlja se u pravilu u arhivima koji imaju potrebnu opremu i osoblje osposobljeno za izvođenje radova koje je potrebno izvesti. S tim u skladu programe restauriranja i konzerviranja prijavit će arhiv u kojem se izvodi restauriranje i konzerviranje.
Program restauriranja i konzerviranja može se izvršiti i u drugom ovlaštenom laboratoriju ako se to pokaže primjerenim, imajući u vidu troškove programa i mogućnost da se program izvrši u arhivu. U tom slučaju program prijavljuje arhiv koji predaje gradivo na restauriranje i konzerviranje.

Arhiv koji vrši restauriranje i konzerviranje poslat će prijavnicu koja uključuje sljedeću dokumentaciju:
 • popis prioriteta za restauriranje i konzerviranje uzevši u obzir stupanj ugroženosti gradiva
 • izvješće o gradivu koje će se restaurirati i konzervirati sa procjenom troškova za pojedinačni arhiv
 • primjerak pisma namjere kojim se dogovara restauriranje i konzerviranje između arhiva koji isto izvodi i imatelja gradiva ili odgovarajuću izjavu imatelja gradiva iz koje je razvidno da je suglasan s prijavom programa.

2. Zaštitno opremanje i obrada

U okviru ove podprogramske djelatnosti mogu se financirati nabava zaštitne opreme i rad na obradi gradiva. Zaštitna oprema uključuje: arhivske i druge kutije, mape, omote i drugi materijal koji služi za fizičku zaštitu gradiva, zaštitne folije, nosače zapisa i zaštitnu opremu za njih.

Za sve programe koji uključuju nabavu materijala za zaštitu arhivskog gradiva i snimanje, uz prijavnicu se moraju priložiti troškovnik te informativna ponuda ili cjenik dobavljača.

3. Zaštitno snimanje

Zaštitno snimanje obuhvaća: digitalizaciju, mikrofilmiranje, pripremu gradiva za snimanje, pripremu i digitalizaciju metapodataka o gradivu, obradu i kontrolu kvalitete snimaka, opremanje i pohranu snimaka.

Prikupljanje arhivskog gradiva

Pri prijavi programa otkupa arhivskog gradiva arhivi su dužni dostaviti okvirni plan troškova temeljen na realiziranim otkupima iz prijašnjih godina.
Što se tiče interventnog otkupa izvan natječajnog roka, arhivi moraju, uz zamolbu za dodjelom sredstava za otkup, dostaviti mišljenje Povjerenstva za preuzimanje javnog i privatnog arhivskog gradiva Hrvatskog državnog arhiva kao i ponudu pravne ili fizičke osobe koja nudi gradivo arhivu na otkup.

Izdavačka djelatnost
 
Programi izdavačke djelatnosti arhiva mogu se planirati odnosno financirati po fazama:

a) pripremni radovi (obuhvaćaju troškove istraživanja, odabira radova, prijedloga teksta te troškove lekture, korekture, naknada autorima, suradnicima i sl.),
b) realizacija (obuhvaća troškove dizajna, prijeloma, tiska i dr., za navedeno je potrebno priložiti odgovarajuće informativne ponude)

Uz prijedlog je obvezno priložiti terminski plan realizacije publikacije i specificirati format, opseg, nakladu i sve troškove publikacije. Za monografije potrebno je navesti autore i naslov te opisati sadržaj publikacije. Za časopise i druge publikacije u kojima se objavljuju radovi većeg broja autora navode se podaci o vrsti radova koji se objavljuju.

Uz redovna izdanja časopisa iz područja arhivske djelatnosti prednost se daje objavi arhivskoga gradiva, publikacijama vezanim uz zbirke i fondove arhiva (obavijesna pomagala, vodiči kroz zbirke i fondove, istraživanja temeljena na određenom gradivu iz zbirki i fondova) te izdavačkoj djelatnosti vezanoj uz znanstveno-stručnu djelatnost (zbornici sa kongresa i savjetovanja, sažeci predavanja i dr.). Katalozi izložbi i deplijani financiraju se u okviru izložbene djelatnosti, kao rezultat postavljanja izložbe.

Arhiv je dužan za svaku pojedinu publikaciju u okviru programa izdavačke djelatnosti priložiti zaseban troškovnik.

Izložbena i promotivna djelatnost

Hrvatsko arhivsko vijeće prednost daje izložbama vezanim uz osnovnu djelatnost arhiva putem kojih se ista prezentira - obrada, zaštita, istraživanje i prezentacija arhivskog gradiva iz vlastitih zbirki i fondova. Također se podržavaju izložbeni projekti nastali u suradnji više arhiva ili arhiva i drugih kulturno-znanstvenih ustanova.

Vijeće podržava i druge programe čiji je cilj predstavljanje arhivske djelatnosti i arhivskog gradiva javnosti, putem raznih kulturnih manifestacija (obilježavanje Međunarodnog dana arhiva i dr.), predavanja, tribina i dr.

Prilikom podnošenja programa prilaže se dokumentacija koja sadrži:
 • koncepciju programa s obrazloženjem;
 • mjesto i prostor održavanja i vrijeme trajanja izložbe;
 • detaljno razrađen troškovnik;

Pri prijavi programa kulturnih manifestacija arhivi su dužni dostaviti detaljan opis aktivnosti ukoliko je program definiran u trenutku prijave te opis popratnog programa (glazbeni program, i dr.) ukoliko je isti planiran.

Znanstvena djelatnost, stručno usavršavanje i razvoj

U okviru navedene podprogramske djelatnosti Ministarstvo kulture podržava programe putem kojih se omogućava stručno usavršavanje i znanstvena djelatnost djelatnika u arhivima organizacija i sudjelovanje na znanstvenim skupovima, priprema i provođenje razvojnih projekata, razmjena stručnjaka i drugi oblici znanstvenog i stručnog rada.

Pri prijavi programa ove podprogramske djelatnosti arhivi su dužni dostaviti detaljan opis aktivnosti s procjenom broja sudionika i imenima istih ukoliko je program definiran u trenutku prijave (za znanstvene skupove i dr.).