Obrazloženje Kulturnog vijeća za nove medijske kulture

Kulturno vijeće za nove medijske kulture u sastavu dott. mag. Marin Lukanović, predsjednik Vijeća, i članovi Emina Višnić, Sunčica Ostoić, dr. sc. Ivica Mitrović i mr. Marina Škrabalo konstituirano je na sjednici 1. listopada 2012. godine. O prijavama na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu Vijeće je odlučivalo na 2. sjednici koja je održana u dva dijela, od 23. do 25. listopada te od 30. do 31. listopada. Vijeće je radilo u punom sastavu i odluke donosilo jednoglasno.

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu ukupno je pristiglo 328 programa novih medijskih kultura, od čega je 46 programa prijavljeno za trogodišnje financiranje. Ukupni traženi iznos od Ministarstva kulture je 28.493.475,71 kn (povećanje od oko 52% u odnosu na 2012. godinu). Značajno povećanje traženih sredstava dijelom je rezultat uvođenja trogodišnjih programa za koje je, prema uputama, u prijavnici trebalo iskazati ukupan iznos traženih sredstava za cijelo trogodišnje razdoblje.

Temeljem članka 10. Zakona o kulturnim vijećima (NN 48/04), te članka 10. Poslovnika o radu Kulturnog vijeća za nove medijske kulture, član/ica Vijeća neposredno osobno zainteresiran/a za donošenje odluke o nekom pitanju ne sudjeluje u raspravi i izuzet/a je od donošenja odluke o navedenom pitanju. Slijedom toga, pojedini članovi Vijeća su napustili prostorije u kojima je Vijeće radilo te nisu sudjelovali u raspravi i odlučivanju tijekom razmatranja takvih programa.

Temeljem kriterija objavljenih u vrijeme raspisivanja Poziva, Kulturno vijeće za nove medijske kulture razmatralo je i ocjenjivalo programe i projekte s područja novomedijske i izvaninstitucionalne kulture koji se odnose na kulturne prakse koje su nastale pod utjecajem:
tehnologije na umjetničko stvaralaštvo,
prožimanja socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu,
novih oblika organizacijskog djelovanja u kulturi kao što su platforme i mreže (aktivnosti neprofitnih klubova, interdisciplinarnost, intermedijalnost).

Pri vrednovanju programa posebno se sagledavao:
stupanj inovativnosti programa,
uvođenje novih inicijativa,
detaljno obrazloženje programa,
cjelokupan rad i djelatnost nositelja programa,
otvorenost u smislu međunarodnog karaktera i suradnje,
korištenje javnih prostora u izvedbi programa.


Vijeće je posebno vrednovalo trogodišnje programe te je uputilo prijedlog ministrici za sufinanciranje tih programa, nakon čijeg odobrenja Vlada RH potvrđuje plan trogodišnjeg financiranja. Pojedini programi koji su ocijenjeni kvalitetnima, no nisu zadovoljili elemente trogodišnjeg planiranja (nije priložen detaljan opis programa, plan realizacije i troškovnik po fazama; nije priložen strateški plan) ili je riječ o novim programima i inicijativama, prebačeni su na jednogodišnje financiranje.

Za 25 programa je utvrđeno da pripadaju programskoj djelatnosti drugih vijeća te je Vijeće predmete proslijedilo na razmatranje nadležnim Vijećima.
Vijeće je istaknulo strateško usmjerenje navedenog prijedloga koje podrazumijeva održivost i kontinuitet realizacije kvalitetnih redovnih programa uz otvorenost prema novim inicijativama.
Kulturno vijeće za nove medijske kulture inicirat će razgovore s drugim vijećima (direktno i u okviru Nacionalnog vijeća za kulturu) po temama produkcije umjetničkih radova te redefiniranja djelokruga vijeća sukladno novom Zakonu o kulturnim vijećima koji je u donošenju, definiranja postupanja kod programa za koje jedno vijeće smatra da pripadaju u djelokrug drugog vijeća te, specifično za djelokrug Kulturnog vijeća za nove medijske kulture, pojašnjavanja kriterija upotrebe tehnologije u produkciji, izvedbi ili postavu nekog umjetničkog projekta.
 
 
31. listopada 2012.

 
Predsjednik Kulturnog vijeća za nove medijske kulture
dott. mag. Marin Lukanović