Obrazloženje Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo

Obrazloženje i kriteriji za provedbu Javnog poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2013. godini
  

Ministarstvo kulture otkupljuje knjige od nakladnika putem Javnog poziva za otkup knjiga za narodne knjižnice koji se raspisuje svake godine.
 
Otkup knjiga nastoji obuhvatiti djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost, djela suvremene domaće književnosti i publicistike te sabrana, odabrana i kritička izdanja – djela hrvatskih autora. Knjige se otkupljuju u  20, 80, 85, 175 i 255 primjeraka, a primjerci vrijednih kulturnih časopisa koje je Ministarstvo kulture sufinanciralo u 20 primjeraka. Brojevi primjeraka, odnosno kategorije otkupa, određeni su prema iskazanim potrebama narodnih knjižnica, odnosno na temelju poznavanja potreba njihovih korisnika. Svake godine narodne knjižnice obavještavaju Ministarstvo kulture o eventualnim potrebama izmjena postojećih popisa. Otkupljene knjige i časopisi namijenjeni su popunjavanju knjižnih fondova dvjestotinjak narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Ne otkupljuju se komercijalna i ponovljena izdanja te priručnici i udžbenici.

Pri otkupu prednost imaju vrijedna djela suvremene hrvatske književnosti, naročito mladih prozaika i pjesnika. Otkupljuju se i novi prijevodi relevantnih djela svjetske književnosti, ali i temeljna djela iz područja društveno humanističkih znanosti kojima se popunjavaju praznine u hrvatskoj kulturi.
 
Otkupljuju se isključivo knjige objavljene tekuće i prošle godine nakladnika registriranih u Republici Hrvatskoj koji se pridržavaju odredbi Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige te primjerci časopisa koji u trenutku prijavljivanja na Javni poziv nisu stariji od 4 mjeseca.
 
Pri vrednovanju prijavljenih naslova Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo osim procjene kvalitete samih knjiga, vodi računa i o potrebama knjižnica tako da se dodatna prednost daje kvalitetnim knjigama za djecu i mlade kako domaćih tako  i stranih autora ili vrijednim izdanjima domaćih i stranih stripova, a ponekad se otkupljuju i kvalitetnija djela popularne književnosti kao što su dobitnici nagrada, djela s vodećih svjetskih lista, najprevođenija djela manjih i kod nas relativno nepoznatih književnosti namijenjena široj čitateljskoj publici. Otkupom za narodne knjižnice takvih naslova kvalitetno prevedenih i objavljenih u kvalitetnim izdanjima u Hrvatskoj omogućuje se domaćim čitateljima praćenje suvremenih književnih trendova.
 
Najvažniji kriteriji pri otkupu knjiga za narodne knjižnice su: visoka kvaliteta sadržaja, kvalitetan prijevod te kvalitetno tehničko oblikovanje knjige.
 


Časopisi i elektroničke publikacije
 
Prijedlozi programa razmatraju se i prihvaćaju na temelju detaljno obrazloženog prijedloga i pripadajuće stručne dokumentacije.
Potpora je usmjerena na časopise i elektroničke publikacije visoke kreativno-umjetničke vrijednosti te visoke jezične i estetske razine, sadržajno profilirane, aktualne i recentne te one koji imaju općepriznato značenje. Prednost u uvrštavanju u program sufinanciranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske imaju, dakle, časopisi/elektroničke publikacije koje se bave područjem kulture i umjetnosti.
Pri tome se uzimaju u obzir sljedeći elementi: programska profiliranost, kontinuiranost izlaženja, aktualnost, selektivnost, relevantnost i kritičnost, koncepcijska ujednačenost, likovno-grafičko oblikovanje i izvedba, regionalna zastupljenost, kompetentni autori koji su stručnjaci za pojedina područja, sadržaji koji su proizvedeni posebno za potrebe časopisa/elektroničke publikacije, redakcijski i urednički tim koji redovito objavljuje sadržaje, mreža vanjskih suradnika te uvjeti distribucije/prodaje časopisa.
Prednost pri vrednovanju programa imaju tiskovine čijem se sadržaju može pristupiti i putem interneta te koje su, ukoliko su bile sufinancirane prethodnih godina, izvršavale svoje obveze u predviđenim rokovima tj. koje su uredno dostavljale obvezne primjerke časopisa i financijska izvješća.
 
Posebni kriteriji za vrednovanje elektroničkih publikacija jesu: poslovanje u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima (NN 153/09), razvijenost u skladu s novim tehnologijama, podatkovni formati pogodni za daljnju legalnu i slobodnu distribuciju sadržaja te trajna, besplatna dostupnost sadržaja (arhiv/baza podataka).
 
Neće se sufinancirati elektroničke publikacije čija je osnovna funkcija prezentacija rada njihova osnivača, kao ni internetske stranice, blogovi te časopisi/elektroničke publikacije koje bi sredstva za realizaciju trebale crpsti iz drugih izvora te koje bi, s obzirom na tematiku, mogle imati uspjeha na tržištu, a time i vlastite izvore prihoda.
 


Književne manifestacije
 
Prijedlozi programa razmatraju se i prihvaćaju na temelju detaljno obrazloženog prijedloga, razrađenog i realnog financijskog plana te pripadajuće stručne dokumentacije. Odlučeno je podupirati sadržaje i inicijative izrazito visoke razine kvalitete i stručne utemeljenosti.
Programi pristigli na razmatranje razvrstani su u nekoliko kategorija: književni susreti, književni festivali/dani, književne tribine, sajmovi knjiga, okrugli stolovi, književno-znanstveni skupovi, književne nagrade, obljetnice značajnih osoba i događaja te programi koji na različite načine promiču hrvatsku književnost u zemlji i svijetu.
 
Prilikom evaluacije programi se rangiraju prema navedenim kriterijima, a konačna ocjena donosi se sustavom glasovanja.
Prednost imaju:
  • manifestacije koje se kontinuirano održavaju ili su vezane za značajna imena i događaje hrvatske kulture i povijesti,
  •  manifestacije čiji su rezultati u protekloj i prethodnim godinama pokazali osobitu vrijednost,
  •  manifestacije koje predstavljaju kvalitetnu novu inicijativu za određenu sredinu ili svojim dugogodišnjim održavanjem promiču kulturni identitet te sredine,
  •  manifestacije čiji programi hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst,
  • programi za koje je predlagatelj, uz zatražena sredstva Ministarstva kulture, osigurao sredstva iz vlastitih i drugih izvora (županije, grad/općina, sponzori/donatori, strane organizacije i udruge), što predstavlja viši stupanj jamstva kvalitetnoga i pravovremenog održavanja književne manifestacije.
 
Uz navedene kriterije prednost se daje i inovativnosti programa, ostvarenju strateških ciljeva razvoja kulture i umjetnosti, manifestacijama koje se obraćaju posebnim skupinama korisnika, manifestacijama koje svojim ciljevima pridonose promidžbi kulture čitanja te manifestacijama koje imaju multiplikativnu vrijednost i time potiču raznolikost i kulturnu razmjenu u nacionalnim i međunarodnim okvirima.
Tijekom ocjenjivanja prijavljenih programa odlučeno je ne podupirati zahtjeve podnositelja koji prijašnje potpore uopće nisu realizirali, ili ih nisu valjano i pravovremeno realizirali, odnosno ako produkcijska kvaliteta programa ne zadovoljava postavljene standarde.
 


Potpora knjizi (strana)

 
Ne postoje posebni kriteriji u ovom segmentu vrednovanja programa potpore prijevodima djela hrvatskih književnika.