Knjižnična djelatnost - Akcije i manifestacije knjižnične djelatnosti (pregled sa stanjem 20.12.2018.)Knjižnična djelatnost - Akcije i manifestacije knjižnične djelatnosti  .pdf  .xls  (pregled sa stanjem 20.12.2018.)Na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu / knjižnična djelatnost  prispjele su 383 prijave programa od kojih je odobreno 338 programa.

Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju, Ministarstvu kulture dostavljaju narodne knjižnice, izvješća županijskih matičnih službi koje ujedinjuje Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te statističkih podataka prikupljenih iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, Služba za knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu / knjižnična djelatnost.

Hrvatsko knjižnično vijeće je na toj podlozi, na svojoj 26. sjednici održanoj u Ministarstvu kulture 15., 16. i 22. studenoga 2018. godine, donijelo kriterije vrednovanja programa knjižnične djelatnosti:
 • pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano za sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
 • posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • broj stanovnika određenog područja na kojemu djeluje knjižnica
 • broj članova knjižnice
 • broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • broj virtualnih posjeta knjižnici
 • raspoloživ prostor knjižnice
 • broj stručnih djelatnika
 • usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • proširenje djelatnosti
 • osamostaljenje
 • pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • jednakomjerno ulaganje osnivača knjižnice, županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture − 50:50
 • u slučaju kada knjižnica djeluje na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, omjer sredstava osnivača županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
 • u slučaju kada je osnivač prethodne godine uložio sredstva u infrastrukturu knjižnice koja je time značajno povećala prostor i proširila program, omjer sredstava osnivača županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
 • inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.
Za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti uvaženi su i dodatni kriteriji:
a) za vrednovanje prijedloga akcija i manifestacija u knjižničnoj djelatnosti:
 • inovativnost ponuđenog programa
 • kontinuitet i podaci o posjećenosti
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa
 • zastupljenost komentara o provedenim aktivnostima u javnim glasilima i na društvenim mrežama
 • dobivene nagrade i/ili priznanja
 • poticanje društvene inkluzije
 • značenje i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti.
b) za vrednovanje prijedloga razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti:
 • inovativnost ponuđenog programa
 • dokazana uspješnost u provođenju programa (ako se radi o višegodišnjim programima)
 • usklađenost sa stručnim preporukama domaćih i međunarodnih knjižničarskih i informacijskih organizacija
 • poticanje društvene inkluzije
 • poticanje zagovaranja o društvenoj korisnosti knjižnica i digitalnom okruženju
 • značenje i potencijal knjižnica za razvoj knjižnične i informacijske djelatnosti
 • publiciranje vodiča, preporuka i tematskih sklopova kojima se unapređuje znanstvenoistraživački i razvojni rad u knjižničnoj i informacijskoj znanosti
 • poticanje webinara kojima se osiguravaju obrazovni programi dostupni svim članovima stručne zajednice.
 

Knjižnična djelatnost
  Programi: Iznosi: Postotak:
Akcije i manifestacije u knjižničkoj djelatnosti 109 728.200,00 kn 4,12%
Nabava knjižne i neknjižne građe u knjižnicama 221 16.680.000,00 kn 94.38%
Razvojni programi i projekti (radionice, seminari) 8 265.000,00 kn 1,50%
UKUPNO: 338 17.673.200,00 kn 100,00%